26 april 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Huijbrechts. Opvolging.
0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vlaams Belang-fractie het APB Toerisme provincie Antwerpen en het APB Cultuurhuis de Warande. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Nota Ruimte. Ontwerp Nota Ruimte. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Erfgoedprijs. Reglement. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Provinciaal Archeologisch depot: Jaarverslag 2017 en verwervingen 2017. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Jaarverslag 2017. Kennisname. (pdf)

2/7

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene vergadering 15 mei 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2018. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Medewerking kruispuntbank. Gerechtigden verhoogde tegemoetkoming. Vrijstellingen. Kennisname. (pdf)

4/2

Vastgoed. Restpercelen langs voormalige provinciewegen. Machtiging om de provincie te vertegenwoordigen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Vastgoed. Aartselaar. Wullebeek (A.6.01). Aanleg van een retentiebekken langs de Wullebeek (RUP De Reukens). Gedeeltelijke grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof - Verkoop woning Turnhoutsebaan 152. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Verlof tot bouwen voor WE ARE ONE. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Provinciaal groendomein De Averegten. Noordelijke toegangsweg. Ruil. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - deelprojecten 11 en 12. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Fase 2. Deelproject 8 (cluster 2). Eerste reeks aankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 2). Vijfde reeks aankopen (deelprojecten 4 in Olen en 14 in Balen). Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Turnhout. Campus Blairon. Verkoop Cachotgebouw aan de stad Turnhout. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

5/1

Provinciale overheidsopdrachten. Provinciedecreet art. 43 §2 11. Opdracht totaalrealisatie Suske en Wiske – Kindermuseum. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze, selectieleidraad, bestek. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Instemming met het bestek en de te voeren procedure voor het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen voor contractuelen. Goedkeuring. (pdf)

9. Samenleving

 

9/1

APB GKC. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het APB GKC. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1 Erratum. Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)
11/2 Voorstel betreffende de aankoop/het gebruik van grond voor volkstuinders, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Uitvoering-Verlegging Laakbeek nr. 9.05 Tempelstraat Beerse. Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Beerse, Infrax en Aquafin. Goedkeuring. (pdf)

12/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Inrichting van de vallei van de Kleine Aa nr. A.5 in Essen (Interreg V - 2 zeeën - Triple C). Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

15. BESLOTEN VERGADERING