22 april 2021

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Kennisname. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Ruimtelijk herverdelingsvraagstuk te Boom en Rumst. Principiële goedkeuring beleidskader Rondetafel Dreamville. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Mondiaal Beleid. Tussentijds verslag resultaten samenwerkingsovereenkomst met het Belgisch Comité voor UNICEF - 2020. Kennisname. (pdf)

1/3

Mondiaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomst met het Belgisch Comité voor UNICEF. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Mondiaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomst met gemeentebestuur Bonheiden en BOS+ tropen vzw. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Provinciale Fietsbarometer. Aankoopcentrale voor het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek. Raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar. Plaatsingswijze en selectieleidraad. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Subsidie aan vzw Boerennatuur Vlaanderen (N). Goedkeuring. (pdf)

2/2

Subsidie 'Realisaties volgend uit veerkrachtige dorpentrajecten' (R). Goedkeuring. (pdf)

2/3

Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij 2021 en 2022 (N). Budgetwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Budget 2021. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve economie (V). Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Toekenning van een provinciale borgstelling aan Evap Stichting Kempens Landschap (SON) voor uitbreiding patrimonium. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2021. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Statutenwijziging Bosgroepen. Goedkeuring. (pdf)

3/4

APB Campus Vesta. Wijziging statuten. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2021. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Aanwending verdeelkrediet. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Provinciale overheidsopdracht. Raamovereenkomst voor het wassen van ramen 2021-2025. Plaatsingsprocedure en opdrachtdocumenten. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Plantijn Hogeschool, campus Lange Nieuwstraat. Archieftoren. Vervanging koelmachines. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Fietsbelevingscentrum fase II. Bouwwerken en buitenaanleg. Ontwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Heist-op-den-Berg/Hallaar. Provinciaal groendomein De Averegten. Bouwen van een dienstenloods. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Aartsbisschoppelijk paleis. Globale renovatie en restauratie. Fase 5a2: restauratie van de gevels. Uitbreiding van het ontwerp met onderhoudswerken. Schilderwerken buitenschrijnwerk en gang gelijkvloers. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. Vernieuwen dak blok B. Ontwerp. Goedkeuring.
(pdf)

4/8

Vastgoed. Brasschaat. Donkse Beek (A.3.05). Overdracht gemeentelijk retentiebekken langs de Van Hemelrijcklei aan de provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Lier. Babbelsebeek (A.6.17.1). Herprofilering ter hoogte van de Babbelse beemden, parallel met de Bremstraat. Grondaankoop lot 1. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Essen. Fietsostrade Antwerpen-Essen. Verkoop perceeloverschot. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Verkoop woningen Spoorwegstraat 49 en 51. Erfpachtverlenging en verkoop woning Mechelsesteenweg 7. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Rumst. Sanering en verondieping Kleiputten Rumst/Terhagen. Voorlopig onteigeningsbesluit. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1 Interpellatie in verband met de zaak Let’s Go Urban: controle op de subsidies, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1 Provinciepersoneel. Vergelijkende selectieprocedure van een provinciegriffier. Goedkeuring processen-verbaal. Aanstelling op proef.