Fractiefinanciering

De provincie Antwerpen verleent jaarlijks een subsidie aan alle fracties die vertegenwoordigd zijn in de provincieraad.

Voorwaarden:

  • De fracties mogen de ontvangen toelage alleen gebruiken voor de ondersteuning van de eigen werking en van de werking van de provincieraad waarvan ze deel uitmaken.
  • In het bijzonder mag de toelage worden aangewend voor de vorming en de administratieve ondersteuning van de provincieraadsleden en de personeels-, administratie- en werkingskosten van de fracties.
  • De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking of verkiezingen, noch ter compensatie van presentiegeld of wedde.
  • De toelage wordt toegekend aan een vereniging die hetzij een vereniging zonder winstoogmerk aanneemt, hetzij een feitelijke vereniging.

Aanvraag

De aanvraag wordt jaarlijks voor 30 april ingediend.

Van zodra de aanvraag is opgestart, kan via onderstaande link jouw subsidie-aanvraag aanvullen of raadplegen. Ook na de indiening kan je in het subsidieloket de voortgang van jouw dossier volgen.

Verantwoording

Van zodra het voorschot is uitbetaald, kan je de verantwoording toevoegen in het subsidieloket. Dit loket is te bereiken door te klikken op bovenstaande link ‘subsidie aanvullen of raadplegen’. De verantwoording moet ingediend worden voor 31 augustus, deze bevat:

  1. Een activiteitenverslag;
  2. Een uitgavenstaat, facturen of schuldvorderingen waaruit blijkt dat de toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
    • Indien een vzw: een balans, jaarrekening en een verslag inzake beheer en financiële toestand van de vzw;
    • Indien een feitelijke vereniging: een financieel verslag.

 

Raadpleeg hier een uittreksel uit het huishoudelijk reglement dat de bepalingen van de fractiefinanciering bevat.