Inspraak over toekomst vallei Kleine Nete

publish date
31.05.2019

In 2018 organiseerde de provincie Antwerpen in de aanloop tot opmaak van een PRUP Olympiadelaan twee participatiemomenten. Jij was misschien één van de 130 deelnemers, of liet je interesse kennen.

Vallei van Grobbendonk tot Kasterlee

Nog tot en met 28 juni 2019 organiseert de Vlaamse overheid een publieke raadpleging over de toekomst van de vallei van de Kleine Nete, meer bepaald voor open ruimte in en rond de vallei tussen de N19 en de kern van Grobbendonk. Met dit plan zet de Vlaamse overheid belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem. Het plan geeft uitvoering aan de doelstellingen van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’, een ambitieus samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, de gemeenten en verschillende openruimte-actoren om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit. Meer info op www.omgevingvlaanderen.be/grup of op de infomarkt in Herentals op 4 juni.

Wat is de link met het PRUP Olympiadelaan?

De open ruimte tussen de Olympiadelaan en de spoorweg behoort ook tot dit overkoepelende project en moet goed worden afgestemd met de andere initiatieven. Uit de participatiemomenten bleek dat in het PRUP Olympiadelaan een bestemmingswijziging van het woonuitbreidingsgebied nog niet meteen aan de orde is. Men vindt het goed om langs de Kleine Nete een brede zone voor water en natuur te reserveren. Maar er zijn bedenkingen bij het toelaten van nieuwe stedelijke ontwikkeling. Men vraagt bijvoorbeeld om ook plaats te voorzien voor de tuiniers en om de groene long toegankelijk te houden. En wat met de mobiliteit? Kortom: er is meer duidelijkheid nodig over welke maatregelen nodig zijn, en of die haalbaar zijn.

De provincie Antwerpen wil aan deze vragen tegemoet komen. Daarom zette zij de laatste maanden verder in op overleg met alle betrokken instanties: het stadsbestuur en de Vlaamse agentschappen Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Vlaamse departement Omgeving. Samenwerking tussen alle overheidsinstanties is nodig om de herinrichting van de vallei ter hoogte van het station van Herentals te realiseren. Zodoende vind je de provincie Antwerpen ook op 4 juni 2019 op de infomarkt over het gewestelijk RUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa’ in zaal ’t Hof.

Hoe gaat het participatietraject verder?

De komende maanden werken we het traject verder uit om eigenaars en gebruikers sterker bij het PRUP Olympiadelaan te betrekken. We nodigen je daarom uit om verder te blijven deelnemen aan de inspraakmomenten. Ook nieuwe geïnteresseerden zijn nog steeds welkom om te participeren in het verdere traject.

Ken je buren of vrienden die actief willen deelnemen aan het participatietraject over het PRUP Olympiadelaan? Willen zij samen met jou op de hoogte blijven van elke stap? Verwijs hen naar de provinciale website, waar zij op deze Nieuwsbrief kunnen inschrijven. Iedereen kan daar ook het verslag van de eerdere bijeenkomsten nalezen.

Volgend inspraakmoment

onderwerp GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa
datum dinsdag 4 juni 2019, tussen 17 en 20 uur
locatie zaal 't Hof, Grote Markt 41 in Herentals
meer info webpagina PRUP Olympiadelaan en webpagina GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa
Foto van de vallei van de Kleine Nete in Herentals

Volgende van de detaillijst