Nieuwe visie over ruimtegebruik

publish date
25.10.2021

Voor het toekomstige ruimtegebruik op ons grondgebied werken we aan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Daarin koppelen we ruimtegebruik aan mobiliteit, zetten we in op efficiënt ruimtegebruik en verminderen we de druk op de open ruimte. Het voorontwerp-Beleidsplan Ruimte is klaar. De gemeentebesturen en adviesinstanties geven er dit najaar hun mening over.

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Tegelijkertijd dwingt de druk op het klimaat ons tot duurzamer ruimtegebruik. In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen werken we aan een nieuw beleid over de ruimtelijke planning op ons grondgebied.

Vorige stap: conceptnota

In 2019 was de conceptnota, de allereerste versie, van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) klaar. De publieke raadpleging daarover leverde heel wat interessante reacties op. Samen met onze gemeentebesturen gingen we daar in kleine groepen mee aan de slag. Het was een hele uitdaging om alle reacties te verwerken. We ontvingen bijvoorbeeld tegengestelde reacties of vragen om wetgeving aan te passen terwijl dat onze bevoegdheid niet is. Sommigen vonden de conceptnota te vaag en misten concrete acties om het ruimtelijke beleid op het terrein uit te voeren. Daar komen we in het huidige voorontwerp wél aan tegemoet. We formuleren nu ook acties om de visie over de ruimtelijke inrichting van onze provincie samen te realiseren.

Nu: voorontwerp en adviesronde

Dit najaar geven de gemeentebesturen en adviesinstanties hun mening over de huidige versie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA), namelijk het voorontwerp. We zijn benieuwd naar het advies van onze gemeentebesturen, het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening), en nodigen hen uit om ons nieuwe ruimtelijke beleid samen te realiseren. Met behulp van de adviezen en verder onderzoek zetten we het voorontwerp om naar het ontwerp-beleidsplan. Daarop kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek reageren. De inwoners van onze provincie krijgen dus ook nog de kans om opnieuw hun mening te geven. Zoveel mogelijk mensen betrekken, leidt tot goed onderbouwde keuzes in het definitieve PBRA dat op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangt.

Aan de slag

We wachten niet op het definitieve PBRA. Een aantal doelstellingen werken we nu al concreter uit. Twee voorbeelden:

Ruimtegebruik koppelen aan mobiliteit

Voor het eerst koppelen we ruimtegebruik aan mobiliteit. Ontwikkelingen die veel mobiliteit teweeg brengen, willen we enkel nog op plekken die met verschillende vervoersmiddelen bereikbaar zijn. De bereikbaarheid bepaalt de draagkracht van een plek. We gebruiken het ruimtemodel en de Ruimtekompassen om die draagkracht in beeld te brengen. De Ruimtekompassen maken namelijk in één oogopslag zichtbaar hoe de ruimtelijke ordening én bereikbaarheid van een plek zich tot elkaar verhouden. De samenhang tussen stads- en dorpskernen brengen we in beeld via regionale woningmarkten. We bepalen ook aan welke criteria locaties moeten voldoen om er ontwikkelingen toe te laten die veel mobiliteit, personen- én goederenvervoer teweeg brengen. We onderscheiden daarbij regionale en interregionale multimodale vervoersknopen.

Efficiënt ruimtegebruik en open ruimte open houden

Om mee te werken aan de bouwshift, zetten we in op efficiënt ruimtegebruik en het verminderen van de druk op de open ruimte. We streven naar de juiste functie op de juiste plek door bijvoorbeeld goed gelegen bedrijventerreinen te optimaliseren, te herstructureren en te verdichten. We proberen dat alvast uit met de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan in het grensgebied van Brecht, Brasschaat en Schoten.

Sfeerbeelden voorontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen