Voorkeur voor regionale ontsluiting ten noorden van Geel-centrum

publish date
02.05.2022

Met een nieuwe wegverbinding tussen Retieseweg en de Ring van Geel zal het ruime centrum van Geel minder druk en zo ook veiliger worden. De provincie Antwerpen maakt daarom het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Regionale ontsluiting Geel bis op. We herleiden de zoekzone voor de regionale ontsluiting van Geel tot de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg.

Na de publieke raadpleging over de startnota formuleerde de scopingnota zeven alternatieven. Onafhankelijke MER-deskundigen onderzochten ondertussen de mogelijke effecten van die alternatieven op mobiliteit, bodem, lucht, geluid en trillingen, water, biodiversiteit, landschap, klimaat, gezondheid en de omgeving. Hun bevindingen noteerden ze in een ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport).

We weerhouden nu de noordelijke alternatieven, ofwel G1 en G2 uit de scopingnota. Dat reduceert de zoekzone voor de regionale ontsluiting van Geel tot de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg.

Afweging

De afweging gebeurde onder andere op basis van het ontwerp-plan-MER. Enkele belangrijke factoren waren:

Maximaal inzetten op realisatie plandoelstelling

Een connectie tussen Retieseweg (N118) en de verbindingsweg N19g gesitueerd boven Korte Elzenstraat-Brunosdijk (Alternatief G5, zie scopingnota), draagt onvoldoende bij aan de plandoelstelling, namelijk het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in Geel-centrum. Het verkeer wordt bij dat alternatief onvoldoende afgeleid naar de N19g, de positieve gevolgen voor de kern van Geel zijn beperkt. Bovendien situeert zich in dit gebied het cultuurhistorisch landschap Gooreind en bevinden zich hier een reeks biologisch zeer waardevolle gehelen en landbouwpercelen met een hoge gebruikswaarde.

Zo weinig mogelijk impact op woningen

Een zuidoostelijk alternatief (G3/G9, zie scopingnota) zou de wooncluster ter hoogte van kruispunt Kievermont-Tweeboomkens-Rijn-Laar kruisen. De onteigening en sloop van een minimum aan woningen ter hoogte van deze doorsteek is onvermijdelijk.
Voor de noordelijke alternatieven (G1/G2, zie scopingnota), in het verlengde van de westelijke aftakking van de R14, is de ligging van het erfgoedpand ‘Villa Zonneschijn’ een knelpunt. Sloop of ernstige verstoring is hier onvermijdelijk. Ook de Dr. Van de Perrestraat moet worden gekruist waarbij er een reële impact op enkele woningen hier te verwachten valt.

Inpassing binnen bestaande infrastructuren

Een bijkomende aansluiting op de Geelse Ring (R14) is niet gewenst. In het noordwesten kan aangesloten worden op de bestaande westelijke ringaftakking. Een blijvende connectie met de Dr. Van de Perrestraat is hier wel absoluut vereist om de ontsluiting van onder andere Ten Aard en Holven te garanderen.
In het zuidoosten zou een connectie moeten gevonden worden met het bestaande kruispunt met de Meerhoutseweg, waardoor een gedeelte van de bestaande straat Rijn-Molseweg moet ingeschakeld worden in de nieuwe wegverbinding voor de regionale ontsluiting. Het alternatief is om op de Ring een nieuw kruispunt te voorzien, waardoor een doorsteek vereist is ter hoogte van de voormalige Volvo-garage Van Houdt, en waarbij het bestaande kruispunt met de Meerhoutseweg moet worden opgeheven.
Een zuidoostelijk alternatief (Alternatief G3/G9, zie scopingnota) zou de spoorweg Geel-Mol kruisen waardoor hier een nieuwe tunnel of brugconstructie vereist is.

Maximale ondersteuning van het bovenlokale verkeerssysteem

Uitermate belangrijk is het bovenlokaal functioneren van het verkeerssysteem waarbij de N19g dé noord-zuid verbinding van de Kempen is en blijft. Samen met de Molseweg (N71) en de Ring rond Geel (R14) vormen ze het belangrijkste weggennet voor doorgaand verkeer in de regio.
Een regionale ontsluiting mag dit verkeerssysteem niet dwarsbomen, maar moet dit ondersteunen. Uit de verkeersmodellen komt naar boven dat een zuidoostelijk alternatief (G3, zie scopingnota) een verschuiving van verkeersstromen van N19g naar N118 met zich meebrengt, dat is niet de bedoeling.

Volgende stappen

Een volgende stap is om de noordelijke zoekzone (G1/G2, zie scopingnota) gedetailleerd uit te werken tot op perceelsniveau in de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg. We houden daarbij rekening met de ruimtelijke kenmerken van het gebied en de milderende maatregelen die in het ontwerp-plan-MER naar voor komen. Dit zijn maatregelen om nadelige milieueffecten van het vooropgestelde project te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen.

Enkele vraagstukken moeten hierbij nog worden uitgeklaard:

  • Takt de ontsluitingsweg best op de N118 aan via Katersberg of via een nieuwe weg ten noorden van de wooncluster aan Pand?
  • Hoe verstoren we zo min mogelijk de aanwezige landbouwactiviteiten?
  • Welke maatregelen moeten we ter hoogte van de nieuwe wegverbinding nemen voor de actieve weggebruiker?
  • Op welke manier vrijwaren we de aanwezige biologisch waardevolle elementen?
  • Welke flankerende mobiliteitsmaatregelen in de ruimere omgeving zijn noodzakelijk voor een optimale werking van de nieuwe wegverbinding?

We werken het voorstel uit in een voorontwerp-PRUP dat we voorleggen aan de vereiste adviesinstanties. In de daaropvolgende stap, die van het ontwerp-PRUP, kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven. Pas daarna komen we tot een definitief Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de voorschriften voor een omgevingsvergunning bepaalt.

Volg de verdere opmaak op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.

Luchtfoto van de omgeving ten noorden van Geel
Luchtfoto van de omgeving ten noorden van Geel