Lokale inspraak in opmaak PRUP Olympiadelaan Herentals

publish date
01.10.2018

De provincie Antwerpen organiseerde op 29 september 2018 een inspraakmoment in aanloop naar de opmaak van het Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP) Olympiadelaan Herentals. Het kleinstedelijke gebied Herentals en de Nete met haar overstromingsrisico komen samen in het projectgebied Olympiadelaan. Het is een uitdaging om in dit gebied ruimte voor stedelijke functies te voorzien, in evenwicht met recreatie, natuur en water. Daarom betrekt de provincie de burger en lokale partners bij die keuzes en biedt hen de kans op inspraak bij de opmaak van het definitieve PRUP.

De provincie Antwerpen is bevoegd voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden. Donderdag 27 september 2018, bakende de provincieraad al definitief het gebied voor stedelijk beleid af. De provincie vertaalde dat concreet in zes PRUP’s. Een zevende PRUP gaat over het gebied tussen de Olympiadelaan en de ring. Hier komen verschillende beleidsvisies en ruimtevragen samen: water, recreatie, natuur, erfgoed, infrastructuur, wonen en andere stedelijke voorzieningen. Om die harmonieus in te plannen, zijn bepaalde keuzes nodig.

Eind dit jaar start de provincie de procedure op voor aanmaak van een definitief PRUP Olympiadelaan. De burgers en lokale partners worden daarin  maximaal betrokken. Zaterdag startte het participatieproject middenin het betrokken gebied. De aanwezigen kregen informatie over de context en randvoorwaarden van het project. Diverse meningen en visies kwamen aan bod. Daarna konden de deelnemers alternatieven aanbrengen en overleggen wat de beste keuzes voor de toekomstige ontwikkeling zijn. Zo wil de provincie een duurzaam lokaal draagvlak scheppen voor de toekomst. De deelnemers waren breed gerekruteerd via oproepen in de pers en het stadsmagazine. Ook diverse adviesraden en uiteenlopende belangengroepen waren persoonlijk uitgenodigd.

Zaterdag informeerden 91 deelnemers zich over de diverse mogelijkheden en randvoorwaarden van het project. Hun inbreng is  uitermate belangrijk. Via interactieve workshops bespraken zij de beste keuzes qua ruimtelijke invulling. Hun medewerking levert voor de provinciale dienst Ruimtelijke Planning op termijn een sterke basis voor een gedragen definitief PRUP voor dit gebied.