Projectoproep aangepast opleidingsaanbod

Tijdens de APPeL³ bijeenkomst op 18 januari 2023 lanceerden we een oproep om vanuit het volwassenenonderwijs, basiseducatie en Syntra samen met ondernemingen aangepast opleidingsaanbod te ontwikkelen en te testen. Met financiële steun, procesbegeleiding en een mobiliseringscampagne wil de provincie Antwerpen concreet inspelen op leernoden bij kort- en oudgeschoolde werkenden in de provinciale speerpuntsectoren.

Als provinciebestuur geven we een impuls aan het ontwikkelen en testen van aangepast opleidingsaanbod op de grens tussen de beroepspraktijk en het volwassenenonderwijs met als doel: 

(1) de inzetbaar- en weerbaarheid van kort- en oudgeschoolde werkenden verhogen via het versterken van basiscompetenties 

(2) de leercultuur in ondernemingen ondersteunen

Doelgroep

De doelgroep voor het aangepast opleidingsaanbod zijn kort- en oudgeschoolde werkenden in de provinciale speerpuntsectoren, m.n. zorg & welzijn, bouw- & installatiesector, transport & logistiek.

Aanpak

Als provinciebestuur investeren we in financiële steun voor de ontwikkeling en het testen van aangepaste opleidingsaanbod, telkens toegepast op leernoden van specifieke beroepsgroepen in de provinciale speerpuntsectoren.

Hiermee geven we een financiële impuls aan aanpassingen van het bestaande opleidingsaanbod inzake basiscompetenties voor werkenden in onze doelgroep, een doelgroep die anders vaak verstoken blijft van levenslang leren. Door het opleidingsaanbod af te stemmen op concrete leernoden ervaren op de werkplek appelleren we aan de urgentie van werknemers en werkgevers om te investeren in deze basiscompetenties, zeker gezien de snelle transformaties op de arbeidsmarkt.

Door te vertrekken van erkende (open/geletterdheids-)modules in het volwassenenonderwijs en basiseducatie verhogen we de kans dat het aangepast aanbod kan verduurzaamd worden in het reguliere aanbod van de aanbieders, ook na opdroging van de projectsubsidies.

Om een co-creatief ontwerpproces tussen het volwassenenonderwijs (CVO, Ligo en Syntra) en de beroepspraktijk te verzekeren, stellen we hiervoor steeds een samenwerking voorop met minimaal een vertegenwoordiging vanuit zowel het volwassenonderwijs als een onderneming uit de provinciale speerpuntsectoren.

Het provinciebestuur treedt op als facilitator en (co-)financier voor de ontwikkeling en het testen van aangepast opleidingsaanbod. De betrokken stakeholders worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen, hetgeen kan leiden tot een gefinancierde samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingen tussen aanbieders met additionele ondernemingen zijn zeker toegelaten en worden zelfs aangemoedigd.

Flankerend aan de financiële ondersteuning via de samenwerkingsovereenkomsten investeert het provinciebestuur in procesbegeleiding via een lerend netwerk, alsook in een communicatiecampagne om de verduurzaming en opschaling van de opleidingsaanbod te ondersteunen.

De oproep en het format voor de indiening vind je hieronder. We ontvangen graag uiterlijk op 28 februari 2023 jullie projectvoorstellen. Deze stuur je naar werk@provincieantwerpen.be

Meer info

Meer info over APPeL³ en de twee bijeenkomsten vind je op de homepagina van het partnerschap

Heb je een vraag over de projectoproep? Contacteer onze collega Ward: