Water+Land+Schap: Mechelse Groenteregio

Het sleutelwoord om ons te wapenen tegen klimaatverandering: Samenwerking. Als we de handen in elkaar slaan en expertises samenleggen, kunnen we samen veel innovatievere, efficiëntere en klimaatsadaptievere oplossingen bedenken dan wanneer iedereen het voor zichzelf moet regelen. Besturen, land- en tuinbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders kunnen handen in elkaar slaan, zodat zowel onze waterbeschikbaarheid, onze voedselproductie als onze natuur/landschap worden veiliggesteld voor de toekomst. 

Wij, de Water+Land-Schaps-gebiedscoalitie van de Mechelse Groenteregio, bundelden alvast de krachten en staan klaar om jouw projectidee mee te ondersteunen. 

WLS Mechelse groenteregio in actie

‘WLS Mechelse Groenteregio op Waterwijs 22 maart 2022’

 

‘WLS Mechelse Groenteregio op dag van de landbouw 18 september 2022’

 

Voorstelling 6 projectpartners

  • POM Antwerpen: Projectcoördinator en eerste aanspreekpunt voor projectideeën en financiering;
  • Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW): Begeleiding van tuinders die op zoek zijn naar waterbesparende  watervoorzienende maatregelen op hun bedrijf;
  • Regionaal Landschap Rivierenland: Ondersteuning van de projecten richting meer landschappelijk inpassing en waarde;
  • Provincie Antwerpen – dienst landbouw: financiële en praktische ondersteuning van het project;
  • Pidpa: Dankzij hun overzicht rond waterwerken en gemeentelijke hemelwaterplannen kan Pidpa gemakkelijk linken leggen naar de doelstellingen van dit project;
  • Boerennatuur Vlaanderen: Deze vzw verbindt landbouw en natuur dankzij gerichte advies op maat van elk bedrijf. Binnen de gebiedscoalitie zullen ze focussen op maatregelen m.b.t. stuwen, peilgestuurde drainages en FAB-perceelsranden (functionele agrarische biodiversiteit).

Onze gebiedscoalitie is werkzaam in deze 6 gemeenten van de Mechelse groenteregio. Enkel projectideeën uit deze 6 gemeenten maken kans ondersteuning van de gebiedscoalitie.

Met onderstaande demo’s ging de gebiedscoalitie al aan de slag. 

Peilgestuurde drainages 

In plaats van water continu af te voeren (draineren) naar de beek, wordt het water door dit slim systeem beter opgehouden in de bodem/landbouwperceel. Hierdoor blijft het beter beschikbaar voor de teelten. 

Als bijkomend subirrigatie wordt toegepast, kunnen tijdelijke waterschotten (bv. na intense buien), beter infiltreren naar de bodem en zo ook het grondwater aanvullen. Dit komt zowel de teelten als het omliggend landschap ten goede. 

Dakwater opvangen 

Het water van daken van omliggende gebouwen niet in de riool laten lopen maar opvangen, bv. in een ecologische poel of een waterbassin, waarna het water weer kan worden hergebruikt voor te beregening van teelten of andere doeleinden. 

Oppervlaktewater opvangen 

Wanneer beken bij extreme regens dreigen te overstromen, kan water overlopen via slim captatiesysteem in een bufferbekken, dat dan ook weer voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden (gebruik door één of meerdere land- en tuinbouwbedrijven,  deels laten infiltreren in de bodem, gebruik voor gemeenschapsvoorzieningen, bevordering ecologie…).

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland