Projecten energie

Lopende projecten:

  1. KlimrekPlus
  2. ENERPEDIA

Afgelopen projecten:

  1. Klimaatploeg
  2. Pocketboer

Lopende projecten

KlimrekPlus

KlimrekPlus biedt 180 melkveehouders een kosteloos traject op maat aan om hun bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. 

Een technische adviseur van de Hooibeekhoeve zal 40 melkveehouders begeleiden. Er wordt eerst een bedrijfsscan van het bedrijf gemaakt. De hele werking van het bedrijf wordt in kaart gebracht, er wordt gekeken naar het eigen geproduceerde ruwvoer, het aangekochte krachtvoer, de mestverwerking en alle andere zaken die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op het klimaat. Via deze tool zal de klimaatimpact van het bedrijf worden bepaald, uitgedrukt in kg CO2/kg melk. Dankzij de output van de klimaatscan is er meer inzicht op welke vlakken er maatregelen kunnen worden genomen om de klimaatimpact van het bedrijf te verlagen.

In het advies wordt rekening gehouden met de effecten van de voorgestelde maatregelen op de kosten en opbrengsten van het bedrijf. Er worden verschillende voorstellen uitgewerkt waarbij in dialoog met de  landbouwer bekeken wordt welke maatregelen wenselijk zijn op maat van het bedrijf.

KLIMREK is een recent ontwikkelde methode door de partners ILVO, het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, Inagro en Hooibeekhoeve in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De uitrol naar de landbouwers wordt mee ondersteund door het Vlaams Klimaatfonds, het Departement Landbouw en Visserij en de zuivelsector.

ENERPEDIA

Op de projectwebsite vind je meer informatie over dit project. Je vindt er een antwoord op je vragen rond energiebesparing en hernieuwbare energie relevant voor de landbouw.

enerpedia

Afgelopen projecten

Klimaatploeg

Een bedrijf klimaatvriendelijk runnen op rendabele wijze? Het kan! Vijf Antwerpse melkveebedrijven en een team van klimaatexperten (De Klimaatploeg), bundelen hun kennis en expertise om de impact van klimaatmaatregelen op ecologisch, economisch en sociaal vlak in te schatten. Door deze samenwerking kan de bedrijfsleider onderbouwd beslissen welke klimaatvriendelijke maatregel(combinatie) hij/zij zal toepassen. Alle maatregelen en vergaarde kennis van het project zullen bovendien verzameld worden in een handboek. Aan de hand van dit handboek kunnen melkveehouders, maar ook andere land- en tuinbouwers aan de slag gaan om ook hun bedrijf klimaatvriendelijk te runnen. 

Dit project wordt gesubsidieerd door PDPO en verloopt in samenwerking met het Innovatiesteunpunt, Boerenbond en 5 melkveehouders.

Logo EIP

Pocketboer

Het project ‘Pocketboer’ wil pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen beter laten draaien. Via vergisting kunnen melkveebedrijven zelf voorzien in hun energie (elektriciteit en warmte). De installaties werkten echter niet overal even goed. Hierdoor draaien sommige landbouwers verliezen terwijl zij net investeren om de kosten te drukken. Op vraag van verschillende landbouwers brengen we in dit project de uitbaters bij elkaar. Samen zullen we de installaties vergelijken om vervolgens op zoek te gaan naar oplossingen. Zo willen we het aandeel installaties die goed draaien in Vlaanderen aanzienlijk te verhogen. Tegelijkertijd willen we ook het ecologische plaatje mee in rekening brengen.  Zo kunnen ook broeikasgasemissies bij mestopslag aangepakt worden.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Europees partnerschap voor innovaties (EIP) en verloopt in samenwerking met Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Innolab en Biogas-E.

Logo EIP