Praktijkonderzoek voedergewassen

Het rantsoen van onze melkkoeien, herkauwers als ze zijn, bestaat voornamelijk uit ruwvoer. De melkveehouder staat zelf in voor de teelt van deze voedergewassen van bodembewerking over bemesting tot zaai en oogst. Hiervoor is een goede kennis nodig van het gewas, de bodem en de teelttechnieken. Met onze proeven verzamelen we bijkomende kennis die landbouwers helpt bij hun werkzaamheden op het gras- en maïsveld.

Proefveldonderzoek biedt nieuwe kansen

Welk maïsras kun je best zaaien? Welke bodembewerking of bemesting geeft het beste resultaat? Met onze proeven zoeken we een antwoord op de vragen die leven bij de boer. We zaaien verschillende maïsrassen, vervangen klassiek ploegen door minimale grondbewerking en bemesten met dierlijke mest in plaats van kunstmest en gaan op zoek naar alternatieve teelten die kunnen zorgen voor meer teeltafwisseling. We kijken naar de impact op opbrengst, kwaliteit en milieu. Zo geven we de boer een antwoord op zijn vragen.

Zoeken naar objectieve informatie

Ben je op zoek naar objectieve informatie over maïsrassen, nieuwe producten of technologieën? Neem dan contact op met de medewerkers van de Hooibeekhoeve. Zij begeleiden alle praktijkproeven en geven je professioneel advies.