Projecten rassen en mengselkeuze

Lopende projecten

Veldbonen, van veld tot voer

Binnen rundveevoeding zijn geconcentreerde eiwitbronnen noodzakelijk om rantsoenen in balans te brengen. In Vlaanderen zijn we hiervoor vooral afhankelijk van de import van overzeese soja. De toepassing van lokaal geteelde eiwithoudende gewassen is wel mogelijk, maar tot op heden nog onvoldoende gekend. Onder andere veldbonen kunnen hier een oplossing bieden: ze kunnen zeer hoge eiwitopbrengsten halen en gedijen goed onder de Vlaamse klimaatomstandigheden.

Dit project wil de Vlaamse zelfvoorzieningsgraad aan eiwithoudende producten in de (melk)veehouderij verhogen door vraag en aanbod rond de lokale teelt van veldbonen beter op elkaar af te stemmen. Door het aanpakken van knelpunten, meer duidelijkheid te scheppen rond de rendabiliteit, aanbieders en afnemers met elkaar in contact te brengen en ook ketenpartners te betrekken, willen we de regionale uitbouw van de veldbonenteelt stimuleren. 

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met PIBO-campus, PVL, Inagro, Proefhoeve Bottelare en Hooibeekhoeve.

Gras@vies

Grasklaver is een interessant eiwitrijk voedergewas voor runderen. Klaver groeit goed in Vlaanderen, maar de productie en de kwaliteit kan nog verbeterd worden. In dit project zal een team van adviseurs diverse bedrijfsbezoeken uitvoeren bij landbouwers. In de eerste fase inventariseren we de knelpunten die landbouwers ervaren bij het telen van grasklaver. Via technische fiches zal er informatie gegeven worden over bemestingsefficiëntie, onkruidbestrijding, oogsttijdstipbepaling, plaats in het rantsoen enzovoort. Ook de keuze voor specifieke mengsels of mengverhoudingen komt zeker aan bod Er wordt ook aandacht geschonken aan het principe van zomerstalvoedering. De landbouwers krijgen ook individueel advies op maat van hun bedrijf om grasklaver te introduceren of de productie te optimaliseren. 

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met PVL, Inagro, PIBO-campus, Boerenbond, MilkBE.

Pensvoer

Valorisatie van gehele plantsilage van granen, al dan niet gemengd met vlinderbloemigen, op het melkveebedrijf met specifieke aandacht voor pensgezondheid.

Een dalende bodemkwaliteit en -veerkracht zorgt voor een verminderde opbrengst en kwaliteit van ruwvoer op melkveebedrijven, zeker in een wijzigend klimaat. Een hogere teeltdiversificatie, bijvoorbeeld door granen en vlinderbloemigen in te brengen in de gewasrotatie, kan de opbrengststabiliteit en de duurzaamheid verhogen. 

Door gebrek aan structuur in het rantsoen is de kans op pensverzuring reëel bij hoogproductief melkvee. Goed verteerbare ruwvoeders, grote hoeveelheden krachtvoer en krachtvoerachtige bijproducten, zorgen ervoor dat op veel bedrijven de structuurwaarde van de rantsoenen onvoldoende is om een gezonde penswerking te garanderen. Hakselgranen kunnen door hun structuureigenschappen een waardige aanvulling zijn binnen melkveerantsoenen.

In dit project willen we nagaan wat de waarde is van hakselgranen op het melkveebedrijf, al dan niet in combinatie met vlinderbloemigen. Dit met het oog op behoud van of verbetering in organische bodemkoolstof, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en een hogere gewasdiversiteit. Via inpassing van deze hakselgranen in het melkveerantsoen streeft het project bovendien naar een betere balans tussen hoge melkproducties en diergezondheid via het verminderen van het optreden van subklinische pensacidose. 

Dit project wordt gesubsidieerd door VLAIO en verloopt in samenwerking met Hooibeekhoeve, Proefhoeve Bottelare (HOGENT/UGent), UGent, KU Leuven en ILVO.