Formulieren

Het uitvoeringsbesluit inzake de omgevingsvergunning bevat in totaal 22 bijlagen. De voornaamste hiervan zijn de indelingslijst en de verschillende formulieren. Hieronder sommen we op welke formulieren voorzien zijn in het besluit.

Via het omgevingsloket kan je de formulieren in Word downloaden. Je vindt hier eveneens een handleiding over de formulieren.

Enkele belangrijke bijlagen bij het besluit van 27.11.2015

Formulier voor aanvragen van activiteiten (bijlage 1 met addenda in bijlage 2).

Dit formulier dient om stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde activiteiten naar milieu aan te vragen, dit zowel voor de gewone als vereenvoudigde procedure.

Uit het antwoord op vraag 3.3 van het formulier blijkt of volgens de aanvrager de aanvraag kan overeenkomstig de vereenvoudigde procedure wat betreft de aangevraagde ingedeelde activiteiten/inrichtingen. Voor de stedenbouwkundige handelingen is er geen vraag die uitsluitsel geeft over welke procedure gewenst is.

Er geldt een dossiervergoeding. Voeg het bewijs van betaling van de dossiervergoeding bij het dossier. Het betaalde bedrag maakt duidelijk of de aanvrager het dossier indient overeenkomstig de vereenvoudigde procedure of de gewone procedure.

 • Bijlage 1: aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Bijlage 2: addendabibliotheek.

Formulier voor de bijstelling van milieuvoorwaarden

Er geldt een dossiervergoeding. Voeg het bewijs van betaling van de dossiervergoeding bij het dossier.

 • Bijlage 5: verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Bepaalde onderdelen van bijlage 2 "addendabibliotheek", conform artikel 100 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Formulier voor de overdracht van een vergunning

Je kan de vergunning overnemen, mits de vorige exploitant akkoord is en de overdracht mee ondertekent. De procedure van overdracht voorziet ook in de mogelijkheid tot het toewijzen van verantwoordelijken bij een vergunning op naam van meerdere exploitanten.

Door een wijziging van het DABM (BS 20 december 2017) is de opsplitsing gedefinieerd als verandering van een inrichting. Bijgevolg is de geëigende procedure voor een verandering door opsplitsing de vereenvoudigde of gewone procedure (aan te vragen als “omgevingsproject”) in het Vlaamse Omgevingsloket. 

Het formulier voorziet in het opgeven van de actuele rubrieken en vraagt extra dossierinformatie bij gedeeltelijke overdracht van de vergunning. Het dossier van de gedeeltelijke overdracht bevat op die manier in principe voldoende informatie voor de actualisatie van de vergunning als gevolg van een melding van overdracht.

 • Bijlage 4: melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Bepaalde onderdelen van bijlage 2 "addendabibliotheek", conform artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Formulier voor de melding

 • Bijlage 7: melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Bepaalde onderdelen van bijlage 2 "addendabibliotheek", conform artikel 136 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Formulier voor het omzetten van een milieuvergunning van bepaalde duur naar een vergunning van onbepaalde duur

 • Bijlage 19: mededeling met de vraag tot omzetting van een vergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Formulier voor het verkavelen van gronden

 • Bijlage 3: aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
 • Bepaalde onderdelen van bijlage 2 "addendabibliotheek", conform artikel 15 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Formulier voor het bijstellen van een verkaveling

 • Bijlage 6: aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling
 • Bepaalde onderdelen van bijlage 2 "addendabibliotheek", conform artikel 133 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Formulier voor het melden van verval en stopzetting van ingedeelde activiteiten/inrichtingen of van een deel ervan

De wetgeving verplicht de exploitant om het verval van de vergunning of de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te melden binnen twee maanden na de gebeurtenis. 

 • Bijlage 20: Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of van een deel ervan
 • Bepaalde onderdelen van bijlage 2 "addendabibliotheek", conform artikel 98 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.