Dossiervergoeding

Bij het indienen van een aanvraag in de provincie Antwerpen voor een omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning is de  betaling van een dossiervergoeding verplicht. Een bewijs van betaling van de dossiervergoeding voeg je bij het dossier.

Let op: voor het instellen van een beroep tegen een beslissing van het schepencollege, geldt er een andere regeling. De dossiervergoeding voor een beroep is wettelijk geregeld en wordt op een ander rekeningnummer gestort: meer info.

Een dossier is onvolledig zolang de dossiervergoeding niet betaald is en het betalingsbewijs niet toegevoegd werd aan het dossier.

De dossiervergoeding schrijf je over op het rekeningnummer:
IBAN BE74 0910 2158 0307

BIC GKCCBEBB.

op naam van Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met vermelding van “OV _ naam indiener van de aanvraag/het verzoek _ adres exploitatieplaats/project_referentienummer omgevingsloket”.

De dossiervergoeding bedraagt:

1.    400,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt met een MER (milieueffectenrapport) en/of een OVR (omgevingsveiligheidsrapport);
Een goedgekeurde MER-ontheffing en een m.e.r.-screeningsnota is geen bijlage die een verhoogde dossiervergoeding vraagt. Hiervoor geldt de dossiervergoeding  voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt zonder MER of OVR, tenzij bij de aanvraag een OVR is gevoegd. 

2.    250,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt zonder MER of OVR;

3.    100,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de vereenvoudigde procedure doorloopt of een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning.

Het volledige Provinciaal Reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier goedgekeurd door de Provincieraad van Antwerpen op 26 januari 2017 kan je hieronder raadplegen.