Dossiervergoeding

Bij het indienen van een aanvraag in de provincie Antwerpen voor een omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning is de  betaling van een dossiervergoeding verplicht. Een bewijs van betaling van de dossiervergoeding voeg je bij het dossier.

Let op: voor het instellen van een beroep tegen een beslissing van het schepencollege, geldt er een andere regeling. De dossiervergoeding voor een beroep is wettelijk geregeld en wordt op een ander rekeningnummer gestort: meer info.

Een dossier is onvolledig zolang de dossiervergoeding niet betaald is en het betalingsbewijs niet toegevoegd werd aan het dossier.

De dossiervergoeding schrijf je over op het rekeningnummer:
IBAN BE74 0910 2158 0307

BIC GKCCBEBB.

op naam van Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen met vermelding van “OV _ naam indiener van de aanvraag/het verzoek _ adres exploitatieplaats/project_referentienummer omgevingsloket”.

De dossiervergoeding bedraagt:

  • 500,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure doorloopt of een verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning;
  • 250,00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de vereenvoudigde procedure doorloopt;
  • 50,00 euro voor een melding.

Deze taks is verschuldigd per dossier. Indien een aanvraag meerdere onderdelen bevat die volgens verschillende procedures zouden kunnen worden behandeld, rekenen we enkel het hoogste van toepassing zijnde tarief aan.

De dossiervergoeding wordt betaald vóór de indiening van een aanvraag, bijstelling of melding. Bij de indiening moet de aanvrager immers het betalingsbewijs kunnen toevoegen.

Er is geen dossiervergoeding verschuldigd voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning of het verzoek tot bijstelling van een omgevingsvergunning die opnieuw worden ingediend binnen een periode van 6 maanden nadat de aanvraag of het verzoek onvolledig en/of onontvankelijk werd verklaard.

U hebt recht op teruggave van de betaalde dossiervergoeding indien u binnen de zes maanden na onvolledigverklaring de aanvraag niet opnieuw indient. Op eenvoudig verzoek wordt de dossiervergoeding teruggestort.

Het volledige Provinciaal Reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een omgevingsvergunningsdossier goedgekeurd door de Provincieraad van Antwerpen op 23 juni 2022 kan je hieronder raadplegen.