M.e.r.-screening

Doel van de m.e.r.-screening

Op 24 maart 2011 oordeelde het Hof van Justitie in een arrest dat de Vlaamse wetgeving niet in overeenstemming was met de Europese project-m.e.r.-richtlijn. De Vlaamse regelgeving moest dus dringend aangepast worden, en dit gebeurde dan ook met het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

Concreet wordt hiermee geregeld dat al tijdens het onderzoek naar de volledig- en ontvankelijkheid van een omgevingsvergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid bekeken moet worden of er voor het project wel of geen MER vereist is. 

Voor activiteiten die m.e.r.-screeningsplichtig zijn, is het belangrijk dat de aanvraag voldoende gestoffeerd is, zodat de impact op alle relevante compartimenten (lucht, geluid, oppervlaktewater, natuur, …) erin is opgenomen, waardoor de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) geen meerwaarde biedt. Je hebt er alle belang bij jouw aanvraag zo goed mogelijk te onderbouwen. Zeker indien een activiteit wordt aangevraagd net onder de m.e.r.-drempel of nabij een beschermd gebied (bv. Natura 2000- of VEN-gebied).

m.e.r.-screeningsnota

Verder werd door het besluit van 1 maart 2013 een nieuwe bijlage III toegevoegd aan het MER-besluit van 10 december 2004. De m.e.r.-screening is vereist voor alle vergunningsplichtige activiteiten die voorkomen op deze bijlage III. Valt één van de activiteiten waarvoor je een omgevingsvergunning wil aanvragen onder de m.e.r.-screeningsplicht, dan moet je een m.e.r.-screeningsnota toevoegen aan het aanvraagdossier. Deze nota kan in vrije vorm of met het modelformulier van het team Mer opgesteld worden.

Werkinstrumenten

De provincie heeft werkinstrumenten ontwikkeld om je mee te helpen bepalen of de gevraagde activiteit(en) wel of niet onder de m.e.r.-screeningsplicht vallen.

 • Vlarem-rubriekenlijst versus MER-rubrieken
  • In deze lijst worden de Vlarem-rubrieken gelinkt aan de overeenkomstige activiteiten op de bijlagen bij het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Ook de bijhorende categorieën en drempels worden vermeld.
  • Opgelet!
   De omschrijving in de Vlarem-indelingslijst komt niet altijd volledig overeen met de omschrijving van de bijlagen bij het project-m.e.r.-besluit. Zo kan de omschrijving van de Vlarem-rubriek ruimer zijn dan deze op de bijlage van het project-m.e.r.-besluit. Een activiteit waarvoor de rubriek in de lijst gelinkt wordt aan een bijlage van het project-m.e.r.-besluit valt daarom niet altijd onder de m.e.r.-regelgeving. De betreffende bijlage van het project-m.e.r.-besluit dient steeds geconsulteerd te worden.
 • Overzichtsrubriekenlijst m.e.r.-screening
  • De overzichtsrubriekenlijst is een lijst waarin alle rubrieken worden opgelijst waarvoor een link mogelijk is met activiteiten op minstens één van de drie bijlagen bij het project-m.e.r.-besluit (voor detailinfo: zie voorgaande lijst).
  • Zoals hierboven reeds vermeld, is het niet mogelijk om een één op één link te leggen tussen de activiteiten op de bijlagen van het project-m.e.r.-besluit en de activiteiten van de Vlarem-indelingslijst. De overzichtsrubriekenlijst heeft dan ook voornamelijk een signaalfunctie. Wanneer een bepaalde activiteit wordt aangevraagd die op deze lijst staat, is een controle of er effectief een overlapping is met een activiteit in een bijlage van het project-m.e.r.-besluit nodig.
  • Hou ook rekening met de voetnoten onderaan op de overzichtsrubriekenlijst. Deze informatie helpt je om te bepalen of er een effectieve overlapping is.
  • Deze lijst lees je best samen met onderstaande stroomschema’s. De kleur van de rubriek wijst aan welk schema er relevant is.
 • Stroomschema’s:
  stroomschema 1 (PDF): geel gemarkeerde rubrieken
  stroomschema 2 (PDF): groen gemarkeerde rubrieken
  stroomschema 3 (PDF): niet-gemarkeerde rubrieken
  • Of de aanvraag betrekking heeft op nieuwe activiteiten, een hervergunning of een uitbreiding van activiteiten is ook relevant bij de bepaling of een MER, dan wel een m.e.r.-screeningsnota al dan niet vereist is. Daarom werden ter ondersteuning stroomschema's opgemaakt die hiermee rekening houden. De stroomschema's zijn te gebruiken in combinatie met de overzichtsrubriekenlijst m.e.r.-screening. De inkleuring van de rubriek in de overzichtsrubriekenlijst duidt aan welk schema van toepassing is. Het is de bedoeling dat deze schema’s voor elke aangevraagde Vlarem-rubriek doorlopen worden. 
 • Er wordt aangeraden om ook te controleren of categorie 10 (a of b) of categorie 12 van bijlage II of III van toepassing is. Dit is het geval bij stadsontwikkelingsprojecten (ziekenhuizen, theaterzalen, …) en industrieterreinontwikkelingen alsook projecten in de categorie toerisme en recreatie. Deze projecten worden niet gevat door activiteiten op de Vlarem-indelingslijst en zijn stedenbouwkundig van aard, maar dienen toch in rekening gebracht te worden in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Hou er rekening mee dat alle voormelde instrumenten werden opgesteld door onze dienst. De lijsten en schema’s worden louter informatief en ter ondersteuning van de dossieropmaak ter beschikking gesteld. Uit deze lijsten en schema’s kunnen geen rechten geput worden.