Bevoegde overheid

Om te bepalen bij welke overheid je jouw dossier moet indienen, geldt een cascaderegeling. Deze houdt in dat je eerst de Vlaamse gesloten lijst raadpleegt. Komt je inrichting voor op deze lijst, dan is de Vlaamse overheid vergunningverlenende overheid. Zoniet, raadpleeg dan de provinciale gesloten lijst om na te gaan of de provincie vergunningverlenende overheid is voor jouw inrichting.

Indien je inrichting niet voorkomt op een van deze gesloten lijsten, moet je via de indelingslijst nagaan tot welke klasse je inrichting behoort. In het geval van exploitatie van verscheidene inrichtingen of activiteiten van dezelfde rubriek, worden de capaciteiten van de inrichtingen of activiteiten bij elkaar opgeteld om de klasse te bepalen. Van zodra er een rubriek van klasse 1 voorkomt, behoort de ganse inrichting tot klasse 1. De sommatieregel houdt in dat je bij een veranderingsaanvraag ook rekening moet houden met de reeds vergunde activiteiten.

Voor inrichtingen van klasse 1 is de provincie de vergunningverlenende overheid. In de overige gevallen is dit de gemeente. 

Op bovenstaande cascade geldt volgende uitzondering: Indien het project gelegen is op het grondgebied van meerdere provincies is Vlaanderen bevoegd. Indien het project gelegen is op het grondgebied van meerdere gemeenten binnen 1 provincie, dan is de provincie bevoegd.

Voor een aanvraag tot verandering hou je rekening met de beoogde toestand op vlak van naar milieu ingedeelde activiteiten van de totale inrichting na verandering om de bevoegde vergunningverlenende overheid te bepalen.
Na het invullen in het Vlaamse Omgevingsloket van alle rubrieken van de totale inrichting (zowel aangevraagde rubrieken als rubrieken die ongewijzigd blijven), bepaalt het loket de klasse van de inrichting.

Mogelijk is een rubriek inmiddels door een wijziging van de indelingslijst gewijzigd ten opzichte van de rubricering in de vergunning. In het Vlaamse Omgevingsloket neem je dit op als een ongewijzigde activiteit met vermelding van de nieuwe rubriek.

Voorbeeld:

voorbeeld van hoe een rubriekwijziging ingegeven wordt in het omgevingsloket
voorbeeld van hoe een rubriekwijziging ingegeven wordt in het omgevingsloket

Het is niet meer van belang wie de vergunning aanvraagt (openbaar bestuur, rechtspersoon, natuurlijke persoon, ...) om de bevoegde overheid te bepalen, met uitzondering van MER-plichtige activiteiten. De vergunningverlenende overheid mag GEEN eigen MER goedkeuren. Bijgevolg mag de gemeente of de deputatie niet beslissen over een aanvraag met een (voorlopig goedgekeurd) MER van respectievelijk de gemeente of de provincie. In dat geval schuift de aanvraag door naar respectievelijk de provincie of Vlaanderen.

Voor het volledig slopen van een inrichting geldt de uitzondering dat niet de gewenste toestand van belang is bij de bepaling van de bevoegde overheid, maar wel wie de bevoegde overheid was voor de inrichting vóór de verandering. Dit houdt in dat de provincie bevoegd is voor het volledig slopen van een inrichting van klasse 1.