Aanvullen of wijzigen van een dossier

We vragen om geen oneigenlijk gebruik te maken van de actie “verstuur een bericht”. Het is niet de bedoeling om via de actie “verstuur een bericht” een plan of de inhoud van het dossier te wijzigen.

Berichten die belangrijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag, moeten zeker ook verstuurd worden aan de vergunningverlenende overheid (VVO in het loket).

De omgevingsvergunning laat toe probleemoplossend te werken door toepassing van de administratieve lus en de mogelijkheid een aanvraag te wijzigen. Snelheid krijgt een hoge prioriteit. De omgevingsvergunning regelt strikt wanneer termijnverlenging in de gewone procedure van toepassing kan zijn.

De administratieve lus vermijdt de indiening van een volledig nieuwe aanvraag omwille van procedurefouten (bv. wettelijk vereist advies werd niet gevraagd). Door toepassing van de administratieve lus is het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek en het opvragen van ontbrekende adviezen (incl. het advies van de POVC) mogelijk. Bij het toepassen van de administratieve lus is de beslissingstermijn van rechtswege met 60 dagen verlengd.

De vergunningsaanvrager kan na het openbaar onderzoek nog wijzigingen aan de vergunningsaanvraag aanbrengen. Enkel wanneer de wijzigingen van die aard zijn dat een nieuw openbaar onderzoek nodig is, is een verlenging van de beslissingstermijn mogelijk. Het tijdspad is bijgevolg meestal zeer kort.

Een nieuw openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is niet vereist indien voldaan is aan volgende 3 voorwaarden:

  • de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.
  • de wijzigingen komen tegemoet  aan de adviezen of aan bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend.
  • de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van rechten van derden met zich mee.

Indien niet voldaan is aan bovenstaande voorwaarden beslist de vergunningverlenende overheid om al dan niet in te gaan op de wijziging van het dossier. Indien de vergunningverlenende overheid verder gaat met het gewijzigde dossier, dan volgt de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen voor een tweede keer. In dit geval is de beslissingstermijn automatisch verlengd met 60 dagen. Indien de vergunningverlenende overheid een beslissing neemt over de oorspronkelijke aanvraag, is een verlenging van de beslissingstermijn niet mogelijk.