Impact op de procedure

De wetgeving geeft een hoge prioriteit aan snelheid. Termijnen zijn kort en gesanctioneerd. De mogelijkheid in de wetgeving tot verlenging van de behandelingstermijn is complex en sterk gelimiteerd geregeld. De procedure in eerste aanleg voorziet niet dat de aanvrager kan vragen om de behandelingstermijn te verlengen. De verlenging van de behandelingstermijn is enkel mogelijk door toepassing van de administratieve lus of door een wijzigingsverzoek dat kan leiden tot een "wijzigingslus". Bij aanvragen die gepaard gaan met wegeniswerken waarover de gemeenteraad moet beslissen is de beslissingstermijn van rechtswege met 60 dagen verlengd.

Een verlenging van de behandelingstermijn is niet mogelijk in de vereenvoudigde procedure. De behandelingstermijn is daar steeds 60 kalenderdagen. In de gewone procedure en de procedure van bijstelling van milieuvoorwaarden is de verlenging mogelijk, maar de “wijzigingslus” is wetgevend enkel voorzien in de gewone procedure.

De wetgeving voorziet bij een wijzigingsverzoek in een procedure om moeilijkere problemen op te lossen via een “wijzigingslus” in de gewone procedure. Het kunnen toepassen van de “wijzigingslus” vraagt dat het verzoek tot wijziging (met alle daarbij horende detailinformatie) tijdig is ingediend. Over de verlenging van de termijn door toepassing van de “wijzigingslus” dient de vergunningverlenende overheid immers te beslissen binnen de oorspronkelijke vergunningstermijn.

Voor gewenste kleinere aanpassingen ontbreekt in de wetgeving de mogelijkheid tot verlenging van de termijn. Vaak gaat dit over wijzigingen om tegemoet te komen aan opmerkingen van adviesinstanties, de POVC, de provincie of bezwaarindieners. We trachten de gewenste kleine bijsturingen door de aanvrager tijdens de procedure mee te nemen, mits er nog voldoende tijd is. De wijzigingen moeten immers nog kunnen beoordeeld worden en mogelijk is hiervoor nog inbreng vanuit de adviesinstanties nodig. We trachten binnen het wettelijke kader waar kan probleemoplossend te werken.

De beslissing tot termijnverlenging door de deputatie wordt steeds meegedeeld via het Vlaamse omgevingsloket. Ook de verschuiving van de beslissingsdatum wordt dan bekend gemaakt in het loket. In toepassing van de “wijzigingslus” worden ook opnieuw alle adviezen (incl. POVC indien vereist) en een nieuw openbaar onderzoek gevraagd. In toepassing van de administratieve lus worden die gegevens of adviezen opgevraagd die nodig zijn geacht en kan, indien nodig, ook een nieuw openbaar onderzoek worden gevraagd. De verlengde termijn is bijzonder kort wanneer nog extra informatie van de aanvrager nodig is. Daarom wordt uitdrukkelijk gevraagd de timing die in de brief van termijnverlenging staat te respecteren.