Aanvulling / wijziging indienen

Dossier in de fase van onderzoek op volledig- en ontvankelijkheid

Zolang de aanvraag nog niet volledig en ontvankelijk is verklaard, kan je de aanvraag wijzigen/aanvullen door de actie “Overmaken gewijzigde projectinhoudversie (PIV)” te gebruiken. Door deze werkwijze kan de aanvrager veranderingen doorvoeren in de datavelden, de invulvelden, de intekening en de bijlagen.

Deze actie kan je gebruiken wanneer je zelf nog een correctie, wijziging of aanvulling wil doorvoeren of op vraag van de dossierbehandelaar in het kader van het onderzoek op volledig- en ontvankelijkheid.

In het Vlaamse omgevingsloket zijn de verschillen met de vorige versie zichtbaar, maar het loket verduidelijkt niet wat er precies is gewijzigd in een document, plan, … en ten opzichte van welke versie. Voor een snelle en efficiënte behandeling van jouw dossier vragen we om in een document kort toe te lichten wat er is gewijzigd en ten opzichte van welke versie. Dit document “Overzicht van wijzigingen van de aanvraag” kan je toevoegen als extra dossierstuk.

Hou er rekening mee dat je na het overmaken van een nieuwe PIV niet zomaar een volgende PIV kan aanleveren. Je kan wel de ingediende PIV intrekken en daarna een nieuwe PIV overmaken. Tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is dit de werkwijze wanneer je nog een wijziging wil aanbrengen nadat je al een nieuwe PIV hebt aangeleverd. We vragen om telkens het document “Overzicht van wijzigingen van de aanvraag” te actualiseren zodat de dossierbehandelaar op de hoogte is van wat er precies is gewijzigd. Een goede communicatie is belangrijk voor een snelle en efficiënte dossierbehandeling.

Het is belangrijk om steeds van de laatste versie verder te bouwen om te vermijden dat vorige aanpassingen verloren gaan.

Enkel de PIV die we volledig en ontvankelijk kunnen verklaren, zal worden aanvaard. Wanneer er meerdere versies nodig zijn om te komen tot een volledig en ontvankelijk dossier zal het intrekken en opnieuw indienen van een gewijzigde PIV nodig zijn.

Dossier in de fase dat de procedure is gestart

Eenmaal het dossier volledig en ontvankelijk is verklaard en de procedure is gestart, kan je ook dan in de gewone en vereenvoudigde procedure de actie “Overmaken gewijzigde PIV” gebruiken.
Hou er rekening mee dat procedures kort zijn, in het bijzonder de vereenvoudigde procedure en dat na de opstart van de procedure de aanvraag wijzigen niet zomaar kan.

De actie “Overmaken gewijzigde PIV” is bedoeld om informatie die behoort tot de inhoud van de aanvraag toe te voegen of te wijzigen.
Je kan de actie “Verstuur een bericht” gebruiken om bv. te reageren op adviezen. Maar van zodra plannen, rubrieken en/of andere gegevens van de aanvraag worden aangepast, is het gebruik van de actie “Overmaken gewijzigde PIV” verplicht. Op die manier is het duidelijk voor adviesinstanties, gemeenten en de vergunningverlenende overheid wat wordt gevraagd en voor beoordeling voorligt.

Voor een snelle en efficiënte behandeling van jouw dossier vragen we om in een document kort toe te lichten wat er is gewijzigd ten opzichte van de volledig en ontvankelijk verklaarde versie. Dit document voeg je toe bij het overmaken van een nieuwe versie.

Hou er rekening mee dat je na het overmaken van een nieuwe PIV niet zomaar een volgende PIV kan aanleveren. Je kan wel de ingediende PIV intrekken en daarna een nieuwe PIV overmaken. Ook een ingetrokken versie blijft raadpleegbaar op het loket. Nadat een nieuwe PIV is aanvaard kan je opnieuw een nieuwe PIV aanleveren. Probeer evenwel het aantal nieuwe PIV te beperken door er rekening mee te houden dat de omgevingsvergunning voorziet in een integrale beoordeling. Als aanvrager ben je verantwoordelijk dat de plannen die bij de aanvraag horen voor alle luiken van de aanvraag op elkaar zijn afgestemd, zodat de inplanting op alle plannen overeenkomt. Een eenduidige aanvraag is tevens van belang voor de uitvoering van het project. We vragen om telkens het document “Overzicht van wijzigingen van de aanvraag na opstart procedure” te actualiseren zodat de dossierbehandelaar, maar ook de adviesinstanties, op de hoogte zijn van wat er precies is gewijzigd. Een goede communicatie is belangrijk voor een snelle en efficiënte dossierbehandeling.

De wetgeving schrijft voor dat het aanvaarden of verwerpen van een wijziging van een aanvraag enkel kan door de deputatie. Vandaar dat de deputatie bij de beslissing over de aanvraag ook mee zal beslissen over de aanvaarding van alle wijzigingen van de aanvraag.

De adviesinstanties en gemeenten krijgen via het Vlaamse Omgevingsloket automatische een melding van de aanvaarding van een nieuwe PIV. Adviesinstanties en gemeenten kunnen rekening houden met een gewijzigde PIV door het versienummer op te nemen in hun advies of communicatie.

De actie “Overmaken gewijzigde PIV” betekent niet dat de aanvraag automatisch terecht zal komen in de procedure van de “wijzigingslus” zoals voorzien in artikel 30 het Omgevingsvergunningendecreet. Enkel wanneer de wijzigingen van die aard zijn dat een nieuw openbaar onderzoek nodig is, is een verlenging van de beslissingstermijn mogelijk en kan de aanvraag terechtkomen in de ”wijzigingslus”. Meestal zal een wijziging van de aanvraag echter niet leiden tot een “wijzigingslus”.  Meer informatie over de “wijzigingslus” vind je door te klikken op deze link.