CLP

GHS pictogrammen en gevarenklassen

Aanpassing van de gevaarsindeling

Concreet voor de omgevingsvergunning heeft CLP een aanpassing van de indeling voor gevaarlijke stoffen tot gevolg. CLP kan ook een impact hebben op de voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Er gelden dan ook bepaalde overgangsmaatregelen.

Deze wijziging heeft impact op vele bedrijven, aangezien de meeste bedrijven vergund zijn voor gevaarlijke stoffen.

Voor producten die door CLP voor het eerst vergunningsplichtig worden, is een aanpassing van de vergunning vereist.

Omzetting van de vergunning

Vanaf 1 juni 2015 dient voor elke 1ste aanvraag voor de opslag van gevaarlijke producten – ook al is dit beperkt tot 1 product of 1 subrubriek van de opslag van gevaarlijke stoffen - de ganse omzetting van alle gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening te gebeuren. Voor sommige inrichtingen vraagt dit heel wat werk (bvb. chemiereus), voor anderen is dit zeer beperkt (bvb. veeteeltinrichting).

Op de pagina's hieronder vind je meer informatie over de impact van CLP op de omgevingsvergunning.

De nieuwe regels voor vloeistoffen en vaste stoffen kort samengevat zijn als volgt:

  • De brandbare vloeistoffen zonder gevaarskenmerk, met een vlampunt boven 60°C tot en met 250 °C, zijn voortaan ingedeeld onder rubriek 6.4;
  • De gevaarlijke producten, dus de producten met gevaarskenmerk, zijn ingedeeld onder àlle overeenkomstige rubrieken;
  • Enige uitzondering hierop zijn de brandstoffen, zij worden énkel ingedeeld volgens gevaarsymbool GHS02, dus onder rubriek 17.3.2;
In de lijst hieronder hebben we een opsomming gemaakt van de meest voorkomende producten, samen met hun nieuwe rubricering.
Naam product Rubricering
Benzine 17.3.2.2
Methanol 17.3.2.2
Petroleum 17.3.2.1.1
Diesel 17.3.2.1.1
Stookolie 17.3.2.1.1
Zware stookolie 6.4
Extra zware stookolie 6.4
Afvalolie / afgewerkte olie 6.4
Motorolie 6.4

Om te komen tot een uniforme behandeling van vergunningsaanvragen voor gans Vlaanderen, werd met de afdeling GOP-Milieu afgesproken om standaard voor volgende producten de bijhorende dichtheden te gebruiken:

  • mazout, stookolie en diesel: 0,833 kg/liter
  • benzine: 0,775 kg/liter