Impact op de voorwaarden

De CLP-indeling voor vloeistoffen met een vlampunt geldt tot en met 60°C. Voor P3- en P4-producten zonder gevarenpictogram GHS02 en brandstofverdeelinstallaties zijn de voorwaarden voortaan terug te vinden onder de afdelingen 5.6.1 voor de brandbare vloeistoffen en 5.6.2 voor de brandstofverdeelinstallaties.

De inplantingsregels die voor gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen van toepassing of strenger worden als gevolg van de aanpassing aan de CLP-verordening, zijn niet van toepassing op de bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen.  Deze inplantingsregels zijn ook niet van toepassing bij hernieuwing van de milieuvergunning.

Indien de lopende voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning aan de bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen  strenger zijn dan de nieuwe bepalingen, blijven deze onverminderd van kracht voor de duur waarvoor ze gelden.

Indien de lopende voorwaarden minder streng zijn dan de nieuwe bepalingen, gelden de strengere nieuwe voorschriften en eventuele bijkomende voorwaarden vanaf 1 juni 2016 of 1 juni 2018 (bij enkele uitzonderingen).

Onder de bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen wordt verstaan: 

  • een opslag die op 1 juni 2015 voor de betrokken gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen was vergund, of waarvoor vóór 1 juni 2015 een milieuvergunningsaanvraag of mededeling kleine verandering voor de betrokken gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen is ingediend; of
  • een opslag die op 1 juni 2015 voor de betrokken gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen in bedrijf is gesteld en waarvoor de melding is gebeurd vóór 1 juni 2015, wanneer het in de derde klasse ingedeelde inrichtingen voor de betrokken opslag gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen betreft; of 
  • een opslag van gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen die op 1 juni 2015 aanwezig was en die vergunnings- of meldingsplichtig wordt overeenkomstig rubriek 6.4 of rubriek 17 zoals van toepassing vanaf 1 juni 2015