Impact op de vergunning

Mijn gevaarlijke stoffen zijn reeds duidelijk vergund of gemeld

Er is geen nieuwe vergunningsaanvraag of melding nodig in functie van de omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening, indien de opslag van gevaarlijke stoffen reeds duidelijk opgenomen is in de vergunning of in het bijhorende aanvraagformulier.

Wel moeten exploitanten tegen 1 december 2015 een document opstellen waarin vermeld wordt onder welke subrubriek(en) van de indelingslijst de inrichting voortaan valt door de inwerkingtreding van CLP. Dit document moet op het bedrijf ter inzage liggen van de toezichthoudende overheid. Alleen Seveso-inrichtingen zijn verplicht dit document aan de Vlaamse afdeling Milieuvergunningen over te maken.

Vanaf 1 juni 2015 dient voor elke 1ste aanvraag voor de opslag van gevaarlijke producten – ook al is dit beperkt tot 1 product of 1 subrubriek van de opslag van gevaarlijke stoffen - de ganse omzetting van alle gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening te gebeuren. Voor sommige inrichtingen vraagt dit heel wat werk, voor anderen is dit zeer beperkt.

Mijn producten worden voor het eerst vergunningsplichtig

Voor producten die door de indeling volgens de CLP-verordening vergunningsplichtig worden, is een aanpassing van de vergunning vereist. Dit zal het geval zijn voor een beperkt aantal producten (bv. voor bepaalde plantaardige oliën en carcinogene stoffen).
In afwijking van artikel 38 van titel I van het Vlarem gebeurt de indiening en behandeling volgens de procedure van mededeling van kleine verandering. Het dossier moet ingediend zijn vóór 1 december 2015.

De omzetting van de gevaarlijke stoffen kan gevraagd worden via mededeling kleine verandering, tenzij er te grote veranderingen (zoals uitbreidingen) worden gevraagd of bij een vraag tot hervergunning. In de laatste 2 gevallen kan de omzetting mee gevraagd worden in de procedure van vergunningsaanvraag.

Ik heb reeds een milieuvergunningsaanvraag ingediend

Milieuvergunningsaanvragen ingediend vóór 1 juni 2015 bevatten de oude classificatie en ook de vergunning zal de oude classificatie vermelden. Dit geldt ook indien de vergunning wordt verleend na 1 juni 2015.
De aanpassing van de vergunning conform CLP moet de exploitant aanvragen. De omzetting apart aanvragen is niet nodig wanneer de opslag van gevaarlijke stoffen reeds correct vergund of gemeld is, wat meestal het geval is. Met de vraag tot omzetting kan dan gewacht worden tot het indienen van een volgende dossier m.b.t. gevaarlijke stoffen (hervergunning/verandering).

Voor een dossier dat onvolledig werd verklaard en opnieuw wordt ingediend na 1 juni 2015, wordt gevraagd om - waar mogelijk en indien de aanvraag betrekking heeft op gevaarlijke stoffen conform CLP - ook reeds de omzetting naar CLP op te nemen in de aanvraag/melding. Voor aanvullingen na 1 september 2015 wordt verwacht dat de aanvraag voor alle gevaarlijke stoffen beantwoordt aan de indeling volgens de CLP-verordening.

Aandachtspunten

Door de invoering van nieuwe gevarenklassen, is het mogelijk dat de vergunde opslag vanaf 1 juni 2015 van klasse verandert en in bepaalde gevallen zal hierdoor de klasse van de volledige inrichting veranderen. De bevoegde vergunningverlenende overheid kan dus wijzigen.
Wanneer de gevaarlijke stoffen reeds correct vergund zijn, moet geen actie ondernomen worden, maar een volgende aanvraag moet bij de juiste overheid ingediend worden.