Impact op rubricering

 • De indeling van gevaarlijke stoffen gebeurt op basis van de gevarenpictogrammen.
 • De indeling gebeurt niet langer op basis van de hoofdeigenschap. Voor stoffen met meerdere gevarenpictogrammen, geldt een meervoudige rubricering.
 • Rubriek 17 is enkel van toepassing op de opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in de CLP-verordening.
 • Cosmetische stoffen, voedingsmiddelen, nucleaire stoffen,… die niet onder het toepassingsgebied van CLP vallen, zijn niet indelingsplichtig onder rubriek 17.
 • Rubriek 16 is enkel nog van toepassing op de behandeling van gassen.
  Voor de opslag van aërosolen met gevarenpictogrammen en gassen is de subrubriek 17.3.1 van toepassing. Deze rubriek maakt geen onderscheid in de gevarenpictogrammen of wijze van opslag.
 • Stoffen zonder gevarenpictogram zijn (met uitzondering van de Seveso-rubrieken) niet meer ingedeeld in rubriek 17.
 • Vloeibare brandstoffen zonder gevarenpictogram GHS02 horen onder rubriek 6.4 in plaats van onder rubriek 17.3.
 • Voor vloeibare brandstoffen houdt de indeling uitsluitend rekening met het gevarenpictogram GHS02. Hierdoor blijft de huidige uitzondering, waarbij voor vloeibare brandstoffen enkel een indeling op basis van vlampunt geldt.
 • Voor brandstofverdeelinstallaties voor het bevoorraden van voertuigen is rubriek 6.5 van toepassing.
 • Rubriek 17 (met uitzondering van rubriek 17.2) is niet van toepassing op afvalstoffen, tenzij binnen de huidige materiaalcyclus een afvalstof terug een grondstof wordt. Deze regel geldt echter niet voor rubriek 6 voor brandstoffen en vloeibare brandstoffen.
 • Voor de opslag van Seveso-stoffen ingedeeld onder 17.2, waarop tevens de CLP-verordening van toepassing is, geldt de meervoudige rubricering onder 17.2 en 17.3.
 • De Seveso-status van bedrijven kan door CLP veranderen, waardoor een inrichting mogelijk nu wel onder toepassing van Seveso valt, van hoge naar lage drempel Seveso verschuift of omgekeerd.

Neem de werkelijke totale opslagcapaciteit op in het dossier.
Wat is de maximale opslagcapaciteit per magazijn, tankenpark, … .