Overdracht van een vergunning

De procedure van overdracht is een louter administratieve handeling die aanduidt aan welke inrichting de omgevingsvergunning is gebonden. Via een overname kunnen geen wijzigingen aan de vergunning worden doorgevoerd. Vergunde activiteiten wijzigen of uitbreiden of milieuvoorwaarden aanvullen of laten schrappen kan niet.

Indien enkel de naam van de inrichting wijzigt, hoeft er in principe geen overdracht te gebeuren. De naamswijziging wordt best meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid. Voor een dossier van overdracht in onze provincie volstaat het sturen van een mail naar onderstaande mailadressen.

Je hoeft bij een overname van een bedrijf geen nieuwe vergunning aan te vragen. Je kan de vergunning overnemen mits de vorige exploitant akkoord is en de overdracht mee ondertekent.

Een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit kan je zonder plichtplegingen overdragen. De melding van (gedeeltelijke) overdracht heeft enkel betrekking op ingedeelde activiteiten

De overdracht wordt gemeld aan de vergunningverlenende overheid die vóór de overdracht bevoegd was overeenkomstig artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet.

Wanneer je een melding van overdracht indient actualiseren wij de vergunning. In het besluit met de geactualiseerde toestand van de inrichting in haar geheel vind je dan naast alle vergunde rubrieken met bijhorende omschrijvingen ook het overzicht van alle bijzondere milieu- en stedenbouwkundige voorwaarden die op dat ogenblik gelden voor de volledige inrichting.

Voor oudere vergunningen kan dit soms een zeer ingrijpende vertaalslag inhouden (bijvoorbeeld conformering aan de CLP-verordening voor gevaarlijke producten, gebruikte eenheid voor een rubriek, andere indelingscriteria,…).

De splitsing van een vergunning kan je niet aanvragen via een melding van overdracht. Hiervoor moet een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden.

De procedure voor de melding van een overdracht is beschreven in artikel 97 van het uitvoeringsbesluit van de omgevingsvergunning.

Het formulier vind je terug in onze praktische wegwijzer, onder gids voor samenstellen van een dossier.