Overdracht van een vergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend op naam zodat duidelijk is aan wie de rechten tot exploitatie zijn verleend. Je hoeft bij een overname van een bedrijf, geen nieuwe vergunning aan te vragen. Bij een overdracht blijft de vergunning geldig, mits overdracht van de vergunning. Dit kan via de procedure “actualisatie als gevolg van overdracht”.

De procedure van overdracht is een louter administratieve handeling die aanduidt aan welke inrichting de omgevingsvergunning is gebonden. Via een overname kunnen geen wijzigingen aan de vergunning worden doorgevoerd. Vergunde activiteiten wijzigen of uitbreiden of milieuvoorwaarden aanvullen of laten schrappen kan niet.

Indien enkel de naam van de inrichting wijzigt, hoeft er in principe geen overdracht te gebeuren. De naamswijziging wordt best meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid. Voor een dossier van overdracht in onze provincie volstaat het sturen van een mail naar onderstaande mailadressen.

Je hoeft bij een overname van een bedrijf, geen nieuwe vergunning aan te vragen. Je kan de vergunning overnemen, mits de vorige exploitant akkoord is en de overdracht mee ondertekent.

Een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit kan je zonder plichtplegingen overdragen. De melding van (gedeeltelijke) overdracht heeft enkel betrekking op ingedeelde activiteiten

De overdracht wordt gemeld aan de vergunningverlenende overheid die vóór de overdracht bevoegd was overeenkomstig artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet.

Naar aanleiding van de overdracht dient er een actualisering te gebeuren van de vergunning. Dit houdt het toekennen in van de actuele rubrieken voor alle ingedeelde activiteiten voor het geheel van de inrichting. Dit kan bij een oude vergunning een vertaalslag inhouden, zeker wanneer de rubrieken inmiddels vaker of complex gewijzigd zijn door aanpassing van de indelingslijst.

Bij een vergunning op meerdere namen kan de vergunningverlener de verantwoordelijkheden per persoon aanwijzen in de vergunning.

Een splitsing valt door een recente wijziging van het DABM onder verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit (zie artikel 5.1.1.12°). Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 schrapt de gedeeltelijke overdracht uit het formulier. Het Vlaamse Omgevingsloket is nog niet aangepast aan deze wetswijziging waardoor de splitsing nog technisch kan gevraagd worden via het omgevingsproject van gedeeltelijk overdracht.

De splitsing dient voortaan gevraagd via een aanvraag voor een omgevingsproject overeenkomstig de gewone of vereenvoudigde procedure, afhankelijk van de gewenste veranderingen. Via gedeeltelijke overdracht zal dit niet langer aanvaard worden.

Welke procedure van toepassing is hangt af of er ook veranderingen worden doorgevoerd aan de vergunning en dewelke. Hou hierbij rekening dat door de splitsing perceelsgrenzen wijzigen en dat bijvoorbeeld mogelijk een afwijking nodig is van het wettelijke vereiste groenscherm (van toepassing bijvoorbeeld bij afvalverwerkers). Een verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden kan niet via de vereenvoudigde procedure, dan is de gewone procedure van toepassing.

Het besluit van de splitsing zal vermelden wie welke rechten krijgt (juiste toewijzing van de exploitant aan de vergunde activiteiten en voorwaarden). Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanvrager in het OMV-loket een aparte intekening per inrichting / exploitant intekent. Zo kent het loket meerdere inrichtingsnummers toe. In de praktijk gaan we immers van één uniek inrichtingsnummer naar meerdere inrichtingsnummers. Er komt minstens 1 nieuw uniek inrichtingsnummer bij.

Pas na de beslissing tot goedkeuring  om een inrichting te splitsen, zullen volgende aanvragen apart per inrichting kunnen ingediend en behandeld worden. De splitsing vraagt een beoordeling. Wanneer de samenhang te groot is zal de opsplitsing niet kunnen. Een toewijzing van verantwoordelijkheid binnen één vergunning zonder opsplitsing via de procedure van overdracht kan dan mogelijk een gewenst scenario zijn.

De procedure voor de melding van een overdracht is beschreven in artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Het formulier vind je terug in onze praktische wegwijzer, onder gids voor samenstellen van een dossier.