Procedures

In deze rubriek geven we je meer informatie over de verschillende procedures die van toepassing kunnen zijn bij dossiers waarvoor de deputatie de vergunning verleent of de POVC advies verleent aan de gemeente.

Vergunningsaanvragen

Er zijn twee vergunningsprocedures voorzien voor het vergunnen van activiteiten: de gewone en vereenvoudigde procedure. Voor beide procedures geldt hetzelfde formulier met addendumbibliotheek. Via deze procedures kunnen zowel stedenbouwkundige handelingen als ingedeelde activiteiten op vlak van milieu vergund worden. Ook verkavelingsaanvragen verlopen langs deze procedures.

De omgevingsvergunning bevat ook een regeling voor mobiele activiteiten/inrichtingen. Er is nog geen lijst van mobiele activiteiten/inrichtingen vastgesteld door de Vlaamse Regering, waardoor deze regeling in de praktijk nog niet in werking is.

Wijziging milieuvoorwaarden

Aan een vergunning zijn in de meeste gevallen voorwaarden verbonden. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden zijn geregeld in Vlarem II en Vlarem III. In de vergunning kunnen extra milieuvoorwaarden zijn ingeschreven als bijzondere voorwaarde. De wetgeving voorziet in een procedure om de milieuvoorwaarden te wijzigen. Dit kan op verzoek of ambtshalve. 

Advies POVC

De POVC brengt advies uit aan de deputatie voor aanvragen die verlopen via de gewone procedure of via de procedure bijstellen van milieuvoorwaarden. In bepaalde gevallen brengt de POVC ook advies uit aan het schepencollege.

Evaluaties

De hervergunning uit het milieuvergunningendecreet maakt plaats voor evaluaties. Om dit principe sneller ingang te doen vinden voorziet de wetgeving in een procedure voor omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Melding

Voor meldingsplichtige activiteiten is er een aparte procedure.
Pas vanaf de betekening van de (stilzwijgende) aktename kan gestart worden met de werken.

Overdracht van een vergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend op naam zodat duidelijk is aan wie de rechten tot exploitatie zijn verleend. Je hoeft bij een overname van een bedrijf, geen nieuwe vergunning aan te vragen. Je kan de vergunning overnemen, mits de vorige exploitant akkoord is en de overdracht mee ondertekent. De procedure van overdracht voorziet ook in de mogelijkheid tot het toewijzen van verantwoordelijken bij een vergunning op meerdere exploitanten.

Melding stopzetting of verval van de vergunning

De wetgeving voorziet ook in een verplichte melding bij stopzetting of verval van de vergunning voor naar milieu ingedeelde activiteiten/inrichtingen.