Vereenvoudigde procedure - bevoegdheid deputatie

Toepassingsgebied 

De vereenvoudigde procedure kan niet voor projecten waarvoor de vergunningsaanvraag minstens één van de volgende bijlagen moet bevatten:

  • een milieueffectenrapport (MER)
  • een omgevingsveiligheidsrapport (OVR)
  • een passende beoordeling (PB)

De gewone procedure is van toepassing voor alle aanvragen die wegenwerken omvatten waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft.

Indien de aanvraag niet valt onder de gewone procedure door bovenvermelde, dan is de vereenvoudigde procedure eventueel mogelijk. Artikel 11 t.e.m. 14 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning regelt het toepassingsgebied van de gewone en vereenvoudigde procedure.

Als de bevoegde overheid tijdens de vereenvoudigde vergunningsprocedure vaststelt dat de gewone vergunningsprocedure van toepassing is, wordt de procedure stopgezet. Tegen de stopzetting van de procedure is geen administratief beroep mogelijk. De vergunningsaanvrager wordt van de stopzetting op de hoogte gebracht en is er toe gehouden een vergunningsaanvraag in te dienen conform de gewone vergunningsprocedure. Het is dan ook belangrijk om de juiste procedure te kiezen.

Het bedrag voor de betaling van de dossiervergoeding hangt af van de procedure. Het betaalde bedrag maakt duidelijk of de aanvrager het dossier indient overeenkomstig de vereenvoudigde procedure of de gewone procedure. Voeg het bewijs van betaling van de dossiervergoeding bij het dossier onder “projectinformatie” in het Vlaamse omgevingsloket.

Na de keuze “aanvraag voor ingedeelde activiteiten”, “aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen”, “verkavelingsaanvraag”, “aanvraag voor wijziging van vegetatie of KLE” of “aanvraag voor kleinhandelsactiviteiten” kan je aftoetsen of jouw aanvraag al dan niet valt onder de vereenvoudigde procedure.