Aanvraag voor wijziging natuur

Indien de aanvraag niet enkel wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen bevat, maar ook andere handelingen of activiteiten zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde activiteiten, dan dient overeenkomstig artikel 14 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning bijkomend ook te zijn voldaan aan de criteria voor toepassing van de vereenvoudigde procedure voor deze activiteiten.

Enkele voorbeelden van aanvragen waarvoor de deputatie bevoegd is

  • uitbreiding bij een veeteeltinrichting van klasse 1 gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarbij een haag (KLE) zal worden verwijderd: ook nakijken of in voorkomend geval de ingedeelde activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure + ook nakijken of de stedenbouwkundige handelingen vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure.
  • werken aan een waterloop van categorie 2, bijvoorbeeld verbreden van de waterloop in natuurontwikkelingsgebied: ook nakijken of de stedenbouwkundige handelingen vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure.