Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen

De vereenvoudigde procedure is van toepassing indien de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan een van de voorwaarden van artikel 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

De vereenvoudigde procedure kan voor handelingen die worden uitgevoerd in een gebied waarvoor een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een niet vervallen verkaveling bestaat, en het aangevraagde is in overeenstemming met de bepalingen van het gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, het bijzonder plan van aanleg of de niet-vervallen verkaveling. Wanneer een beperkte afwijking nodig is op de stedenbouwkundige voorschriften is de gewone procedure van toepassing.

De vereenvoudigde procedure kan voor handelingen of wijziging van de hoofdfunctie die geen betrekking hebben op de lijst van artikel 13,1°b van het uitvoeringsbesluit. Dit zijn onder meer criteria m.b.t. het volume of de hoogte van de gebouwen / constructies of de grootte (lengte/oppervlakte). Ook de ligging is van belang. De criteria zijn strenger voor zonevreemde constructies en in het geval van beschermd erfgoed en minder streng voor industriegebied.  

De gewone procedure is van toepassing voor alle aanvragen die wegenwerken omvatten waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. Bij de aanleg van een openbaar fietspad is de gemeenteraad bijvoorbeeld bevoegd voor de goedkeuring van het tracé van dat fietspad en de uitrusting ervan. Wanneer de gemeenteraad moet beslissen over wegeniswerken is de beslissingstermijn van rechtswege met 60 dagen verlengd.

Indien de aanvraag niet enkel stedenbouwkundige handelingen bevat, maar ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld kleinhandelsactiviteiten, ingedeelde activiteiten, dan dient overeenkomstig artikel 14 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning bijkomend ook te zijn voldaan aan de criteria voor toepassing van de vereenvoudigde procedure voor deze activiteiten.

Enkele voorbeelden van aanvragen waarvoor deputatie bevoegd is

Enkel stedenbouwkundige aspecten:

  • terreinverharding voor een parking voor personenwagens bij een inrichting klasse 1
  • werken aan een waterloop van categorie 2, bijvoorbeeld bouw van een overwelving

Gemengd:

  • uitbreiding met productie-installaties in een nieuw gebouw horende bij een industrieel bedrijf klasse 1 in industriegebied
    • naast aftoetsen van artikel 13 het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning, ook nakijken of de ingedeelde activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure
  • uitbreiding van een bedrijf van klasse 1 door het vergroten van een bestaand gebouw met daarin een verkooppunt met een handelsoppervlakte groter dan 400 m²
    • naast aftoetsen van artikel 13 het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning, ook nakijken of in voorkomend geval de ingedeelde activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure
    • ook nakijken of de kleinhandelsactiviteiten vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure