Wanneer nodig?

Via het doorlopen van één enkele vergunningsprocedure kan een project een vergunning krijgen voor zowel het bouwen als exploiteren. De integrale beoordeling voorkomt onduidelijkheden bij de uitvoering. De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten. Dit principe geldt ook wanneer voor het project een vergunning nodig is voor een kleinhandelsactiviteit en/of een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen.

Voor sommige activiteiten, zoals windmolens, is het samen aanvragen van beide delen (ingedeelde activiteiten en stedenbouwkundige handelingen) evident. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op het houden van dieren, dan maakt ook het (ver)bouwen van stallen deel uit van de aanvraag. Voor industriële installaties en gebouwen, maar ook voor nevenactiviteiten zoals kantoren of technische ruimten, geldt het criterium van de onlosmakelijkheid.

Wanneer het project betrekking heeft op een bestaande vergunde inrichting toets je als aanvrager best steeds af of er in de gewenste situatie een aanpassing nodig is van de vergunde bouwplannen of van de vergunde ingedeelde activiteiten. Indien er een aanpassing of regularisatie nodig is, neem dan dit luik mee op in de aanvraag. Zo voorkom je vragen en vertragingen na de indiening.

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)

Om te bouwen, te verbouwen, een constructie af te breken, bomen te vellen, je perceel van functie te veranderen of grond te verkavelen, heb je doorgaans een vergunning nodig. Die omgevingsvergunning moet je aanvragen bij de gemeente of stad waar het perceel ligt, tenzij het project voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst of hoort bij een inrichting van klasse 1.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

De vergunningsplicht wordt geregeld in de titel IV van de VCRO. Daarnaast is er ook het Besluit betreffende de meldingsplichtige handelingen en het vrijstellingenbesluit.

Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)

Chemiereus, veebedrijf, dancing, zwembad of tankstation, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van deze bedrijven is zeer verschillend. Om een onderscheid te maken in de mate van hinderlijkheid, zijn de bedrijven ingedeeld in drie klassen:

 • De bedrijven die de grootste hinder kunnen veroorzaken op het leefmilieu, zijn ingedeeld in klasse 1 en moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.

 • De minst hinderlijke bedrijven (klasse 3) moeten hun activiteit(en) melden bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de provinciale of Vlaamse gesloten lijst.

 • De bedrijven die in klasse 2 zijn ingedeeld moeten een omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de gemeente, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.

Omgevingsvergunning voor wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen (vroegere natuurvergunning)

Voor bepaalde gebieden is een wijziging aan vegetaties of kleine landschapselementen (KLE) verboden of is er een omgevingsvergunning nodig.

De bescherming van de natuur in Vlaanderen wordt geregeld via verschillende wetgeving.

De natuur bestaat uit vegetaties (zoals grasland, bos, heide,…) en kleine landschapselementen (KLE, zoals houtkanten, grachten, poelen, bomenrijen,…).

Ben je van plan een vegetatie te maaien, ploegen, scheuren, frezen, afbranden, behandelen met bestrijdingsmiddelen of pesticiden, ... of een klein landschapselement op te snoeien, af te branden, te verwijderen, te bespuiten… dan houd je er best rekening mee dat die natuur(elementen) beschermd kunnen zijn.

Meer informatie vind je door te klikken op deze link.

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere socio-economische vergunning)

Een omgevingsvergunning is verplicht voor een kleinhandelszaak (detailhandel) of een handelsgeheel (een complex met meerdere kleinhandelszaken) met een voor het publiek toegankelijke netto verkoopsoppervlakte van (in totaal) meer dan 400 m².

Artikel 11 van het decreet handelsvestigingsbeleid regelt de vergunningsplicht.

Meer informatie over de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten kan je vinden door te klikken op deze link.

Tot welke klasse behoort mijn inrichting?

Met de milieuvergunningenwegwijzer van de Vlaamse overheid kan je eenvoudig nagaan in welke klasse je bedrijf is ingedeeld en of je een aanvraag of melding moet indienen bij de gemeente of bij de provincie.

De milieuwegwijzer is gebaseerd op de indelingslijst (bijlage 1 van Vlarem II) die bepaalt in welke klasse een activiteit is ingedeeld. Je volledige bedrijf valt onder dezelfde klasse als deze van de meest hinderlijke activiteit. Indien je zes activiteiten van klasse 3 uitvoert en een van klasse 2, valt het hele bedrijf onder de 2de klasse en moet je dus voor al je activiteiten een omgevingsvergunningsaanvraag voor een klasse 2-inrichting indienen bij de gemeente, tenzij de inrichting voorkomt op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst.

Enkele voorbeelden waarbij een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden bij de provincie

 • Milieudossiers:
  • Modernisering bottelarij van een brouwerij klasse 1 binnen een bouwvergunde hal
  • Uitbreiding van een benzinestation met LPG op bestaande verharding
  • Vervanging van machines in een bouwvergunde productiehal van een metallurgie van klasse 1.
  • Productwissel in houders voor gevaarlijke stoffen bij een chemiereus.
 • Stedenbouwkundige dossiers:
  • Terreinverharding voor parking personenwagens bij een brouwerij klasse 1
  • (Ver)bouwen van een bedrijfswoning bij een veebedrijf van klasse 1 of bij een industrieel bedrijf van klasse 1
  • Aanvraag voor een gebouw met functie handel (vloer > 15.000 m2) niet gelegen in een centrumstad zonder naar milieu ingedeelde activiteiten (project dat voorkomt op de provinciale gesloten lijst)
  • Bouw van een shop bij een benzinestation met LPG
    
 • Gemengde dossiers:
  • Verbouwen van een inrichting klasse 1 met veranderingen aan de machines (bv. veranderen van een productielijn, vervangen van machines, vervangen van de stookinstallaties voor verwarming, …)
  • Nieuwe stal bij een veebedrijf klasse 1
  • Nieuw zwembad in een provinciaal of Vlaams recreatiedomein (project dat voorkomt op de provinciale gesloten lijst)
  • Bouw van een nieuwe bottelarij bij een bestaande brouwerij klasse 1
  • Bouw van een nieuw benzinestation met verdeling van LPG of aardgas
  • Bouw van een nieuw benzinestation (zonder LPG/aardgas): dit is een gemengd dossier van klasse 2A (gemeente beslist – met advies POVC)