Netwerk Samen Tegen Schooluitval

Wat?

Het Netwerk Samen tegen Schooluitval

  • mobiliseert, verenigt en verbindt lokale actoren vanuit Onderwijs, Welzijn, Werk en Justitie
  • om in te zetten op een beleid inzake spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten, jongeren met verhoogde kwetsbaarheid en ongekwalificeerde uitstroom
  • via de opmaak, uitrol en evaluatie van concrete beleidsacties binnen lokale afsprakenkaders

Hoe?

  • inzicht bieden in de lokale cijfers rond vroegtijdig schoolverlaten, spijbelen, definitieve uitsluitingen en ongekwalificeerde uitstroom
  • voorzien in een informatierijke omgeving door het ter beschikking stellen van een overzicht van goede praktijkvoorbeelden binnen onze Provincie
  • ontwikkelen, bekendmaken en lokaal implementeren van een provinciaal spijbelactieplan
  • inzetten op warme overdracht van jongeren vanuit school richting arbeidsmarkt
  • sensibiliseren, mobiliseren en stimuleren van lokale besturen rond thema Samen tegen Schooluitval