Erediensten en morele dienstverlening

De provincie verleent steun aan enerzijds erkende godsdiensten en anderzijds vrijzinnige initiatieven.  


Wat zijn de erkende godsdiensten
(confessionele gemeenschappen)

Alhoewel alle godsdiensten als evenwaardig (gelijk) worden beschouwd, zijn niet alle erediensten door de Staat erkend.
De overheid steunt bepaalde erediensten omdat ze meent dat die religies een belangrijk moreel en sociaal nut hebben en een bijdrage leveren met hun diensten aan de bevolking of het openbaar belang. Deze erkenning heeft allerlei voordelen zoals materiële steun.

Op dit ogenblik zijn er in België zes erediensten (godsdiensten, cultussen) erkend: de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de israëlitische, de orthodoxe en de islamitische.

Wat zijn de erkende vrijzinnige initiatieven (niet-confessionele gemeenschappen)

In België zijn er ook mensen met levensbeschouwingen die elke godsrelatie verwerpen. Ook deze vrijzinnige gemeenschap heeft een vorm van erkenning verworven, gelijkaardig aan degene die toegekend werd aan de erkende erediensten.

De Belgische grondwetgever heeft de onderscheiden taken van de diverse overheden (Belgische overheid, Vlaamse overheid, provincies en gemeenten) met betrekking tot de erkende erediensten en de niet-confessionele gemeenschappen bepaald en vastgelegd.

Wanneer je doorklikt naar de webpagina 'Erediensten' of 'Morele dienstverlening' ontdek je wat de provincie juist doet voor deze gemeenschappen.

6 erkende godsdiensten genieten van provinciale ondersteuning