Erkende erediensten en vrijzinnige gemeenschap

De provincie heeft daarin een belangrijke taak die vastgelegd werd in Belgische wetgeving en Vlaamse decreten: de provincie verleent steun aan enerzijds erkende godsdiensten en anderzijds niet-confessionele levensbeschouwingen.

Op dit ogenblik zijn er in België zes erediensten erkend: de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de israëlitische, de orthodoxe en de islamitische. Ook de vrijzinnige gemeenschap is erkend en geniet steun van de Provincie.