Brochurereeks Archeologie in de provincie Antwerpen

De brochures kunnen zolang de voorraad strekt besteld worden via erfgoed@provincieantwerpen.be of telefonisch via 03 240 55 70.

Deze brochures zijn nog steeds beschikbaar. Voor onze nieuwe reeks archeologische brochures ontdek de reeks Uit het depot

Lier-Duwijck: drieduizend jaar boeren aan de beek

Deze brochure belicht de resultaten en vondsten van het archeologisch onderzoek in Lier-Duwijck. Archeologen troffen hier tussen 2010 en 2012 resten aan van jagers-verzamelaars uit het mesolithicum en bewoningssporen uit de ijzertijd, de Romeinse periode en de volle middeleeuwen.

 

Laakdal-Oost-Molenveld: middeleeuwse boerderijen tussen de Grote en Kleine Laak

Op de terreinen van de verkaveling Oost-Molenveld werden 1500 archeologische sporen geregistreerd. Verspreide paalkuilen en afvalkuilen wijzen op bewoning uit de late ijzertijd. Het leeuwendeel van de vondsten dateert echter uit de volle middeleeuwen en wordt besproken in deze brochure. In de rand helderen we meteen een eeuwenoude burenruzie tussen de pastoors van Vorst en hun buren op!

Nijlen-Mussenpad: vroegmiddeleeuwse metaalverwerking op het Kempense platteland

In deze brochure lees je het verhaal over het archeologisch onderzoek aan de verkaveling Mussenpad 2. Verspreid over de vindplaats werden honderden archeologische sporen opgetekend: een gracht, een mogelijke weg, twee waterputten, meer dan honderd kuilen en tweehonderd paalsporen. Naast de vondsten uit de late brons - vroege ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode vallen vooral de restanten uit de vroege en late middeleeuwen op.

cover archeologie brochure de sint-martinuskerk van duffel

De Sint-Martinuskerk van Duffel: de bewogen geschiedenis van een parochiekerk

Deze brochure illustreert 14 eeuwen geschiedenis van het Nete-dorp Duffel en het daarmee verbonden architecturale verloop van de beschermde Sint-Martinuskerk. De bouwgeschiedenis werd onder meer beïnvloed door verschillende oorlogen en ook het provinciebestuur van Antwerpen heeft er zijn aandeel in gehad. Daarnaast belicht de brochure ook leuke weetjes, zoals de oorsprong van het woord 'induffelen'.

cover brochure Brochum Nierlender

Broechem-Nierlender: het Merovingisch grafveld

Deze brochure en vertelt over het grootste gekende grafveld uit de tijden van de Merovingen dat we in Vlaanderen kennen. Op een boeiende manier en met veel illustraties gaan de auteurs in op het onderzoek van deze vindplaats. In 2012 zijn de vondsten van dit grafveld als eerste archeologische collectie opgenomen in het zogenaamde ‘topstukkendecreet’, een primeur.

 

cover archeologie brochure ranst zevenbergen

Ranst-Zevenbergen: Kelten en Romeinen tussen kerk en kasteel

Deze brochure geeft een overzicht van het archeologisch onderzoek op de verkaveling Boswijk. Hier kwam in 2008 een site met vondsten uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse periode aan het licht.  

 

cover brochure archeologie het arresthuis in Mechelen

Het arresthuis in Mechelen: van randgeval tot lieu de mémoire

Archeologisch onderzoek uit 2010 betrof de site van het voormalige arresthuis aan de noordrand van Mechelen. Deze archeologiebrochure onthult de rijke geschiedenis van dit domein en bewijst voor het eerst de aanwezigheid van middeleeuwse pottenbakkers.
 

cover brochure beerse krommenhof

Beerse-Krommenhof: middeleeuwers op en rond bronstijdgrafheuvels

Deze brochure behandelt een uitzonderlijke vindplaats aan het Krommenhof in Beerse. Een uitgestrekt grafveld uit het tweede millennium voor Christus, dat in de vroege middeleeuwen hergebruikt is als begraafplaats, werpt een nieuw licht op de lokale geschiedenis. 
 

cover archeologie brochure zoerselhof

Zoersel - Zoerselbos: sporen van houtskoolbranders in een oud-bos

In het Zoerselbos werden er restanten van houtskoolmeilers teruggevonden. Deze brochure gaat in op de waarde van dit bos- en natuurgebied en op de houtskoolmeilers en houtskoolproductie in het Zoerselbos.
 

cover archeologie brochure kontich duffelsesteenweg

Kontich-Duffelsesteenweg: ijzertijdcrematies onder een verkaveling

In 2007 werd na lange tijd nog eens een groot urnenveld in Vlaanderen opgegraven. Deze brochure belicht de resultaten van dat onderzoek. De gedetailleerde studie van de vondsten geeft een inzicht in de verrassend lange gebruiksduur en de ontwikkeling van het grafveld, in de gehanteerde begravingsrituelen en in de leeftijd, het geslacht en de ziekten van de overledenen.

 

cover archeologie brochure bornem wintam

Bornem-Wintam: baggervondsten bij de aanleg van de zeesluis

De aanleg van de zeesluis in Wintam bracht honderden dierenresten en archeologische voorwerpen tevoorschijn. Deze brochure geeft een algemeen overzicht van de brede waaier aan vondsten en gaat daarna in op enkele uitzonderlijke voorwerpen uit de steentijd, de bronstijd en de Romeinse periode.

cover archeologie brochure boom krekelenberg

Boom-Krekelenberg: een erfenis uit de ijzertijd

Een opgraving op de Krekelenberg in Boom bracht huisplattegronden en bijhorende erfstructuren van de vroege ijzertijd tot de Romeinse periode aan het licht. De brochure zoomt in op de bewoningssporen, maar schenkt ook aandacht aan de resultaten van het vegetatieonderzoek en aan de recente steenbakkerijactiviteiten op de site.

cover archeologie brochure edegem buizegem

Edegem-Buizegem: vierduizend jaar begraven en cremeren

Archeologisch onderzoek in het centrum van Buizegem, een gehucht van Edegem, leverde boeiende ontdekkingen op: funeraire monumenten en graven uit 4 verschillende perioden. Het oudste monument, een neolithische grafheuvel, is meer dan 4000 jaar oud. Deze werd in de ijzertijd de basis van een zogenaamde vorstengrafheuvel. Uit de Romeinse periode dateren 4 brandrestengraven. De jongste graven zijn gevonden rond de verdwenen dorpskerk en zijn ‘slechts’ 700 jaar oud.

cover archeologie brochure rumst molenveld

Rumst Molenveld: Romeinse nederzetting, Romeins kamp

De brochure gaat in op de Romeinse aanwezigheid op het Molenveld in de gemeente Rumst. Al sinds de 19de eeuw is deze plaats gekend voor zijn archeologische vondsten. Het is pas met de opgravingen van 1987 tot 1996 dat de aanwezigheid van een Romeinse nederzetting en een militair kamp van de Romeinse cavalerie overtuigend aangetoond werd.

cover archeologie brochure Mechelse Steen

Het Mechelse Steen: een laatmiddeleeuwse gevangenis op de Grote Markt

De brochure gaat in op het onderzoek van het Steen, de laatmiddeleeuwse stadsgevangenis van Mechelen. In 2002 legden opgravingen door de Mechelse stedelijke dienst Archeologie op de Grote Markt de resten bloot van een vierkante toren. De combinatie van archeologisch, historisch en natuurwetenschappelijk onderzoek werpt een blik op het gevangenisleven rond 1300 en levert verrassende resultaten op.

cover archeologie brochure de verzameling zimmerman

De verzameling Zimmermann (1918): militaire luchtfoto's van Beveren tot Oud-Turnhout

De verzameling Zimmermann is het resultaat van drie militaire vluchten die in januari 1918 werden uitgevoerd vanaf Fort Sint-Marie op de linkeroever van de Schelde tot het centrum van Turnhout. De luchtfoto’s werpen een nieuw licht op de verdedigingswerken ten noorden van Antwerpen en langs het kanaal Turnhout - Schoten net vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog.

cover archeologie brochure Meer-Zwaluwstraat

Meer-Zwaluwstraat: een ijzertijdnederzetting bij de Mark

Deze brochure belicht de opgraving aan de Zwaluwstraat in Meer van een mooi gestructureerde ijzertijdnederzetting uit de periode 250–150 voor Christus. Dit onderzoek was een project van de dienst Erfgoed in het kader van de aanleg van de HogeSnelheidsLijn (HSL).

cover archeologie brochure meer-meirburg

Meer-Meirberg: steentijdbewoning op een Kempense duinrug

Deze brochure gaat in op het jarenlange onderzoek naar de steentijdbewoning op de Meirberg in Meer. Deze beboste duinrug ten westen van de dorpskern is één van de boeiendste prehistorische sites in Vlaanderen. Sinds 1993 is de Meirberg omwille van zijn archeologische waarde trouwens beschermd als monument.

cover archeologiebrochure Vosselaar Lindehoeve

Vosselaar-Lindehoeve: een erf uit de ijzertijd aan het Hofeinde

Het onderwerp van deze brochure is een opgraving uit 2006. Toen voerde de Archeologische dienst Antwerpse Kempen, in samenwerking met de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) onderzoek uit op de verkaveling Lindehoeve aan het Hofeinde in Vosselaar. De opgraving geeft ons een kijk op het leven van een boerenfamilie uit de derde eeuw voor Christus.

cover archeologie brochure puurs pullaar

Puurs-Pullaar: aan de rand van de middeleeuwse bewoning

Voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone Puurs-Pullaar II onderzochten archeologen in 2006 het terrein. De resultaten van de opgravingen geven ons bijkomend inzicht in de middeleeuwse geschiedenis van de Pullaarpolder van de 12de tot de 16de eeuw. De archeologen van de dienst Erfgoed publiceerden hun bevindingen in deze eerste brochure in de reeks Archeologie in de provincie Antwerpen.