PRUP Bruggenbeemd Herentals

Tijdens de publieke raadpleging van vrijdag 11 februari tot en met maandag 11 april 2022 kon iedereen zijn of haar mening geven over de startnota waarin staat wat we met het PRUP willen bereiken. De eerste versie van de procesnota, met informatie over hoe we het PRUP willen opmaken, was toen ook beschikbaar. We namen de tijd om alle reacties te bekijken en voegden ze samen met de adviezen van de officiële adviesinstanties. De startnota hebben we nu herschreven tot een scopingnota die je hieronder kunt downloaden, net zoals de tweede versie van de procesnota.

In hoofdstuk 11 van de scopingnota lees je hoe we zijn omgegaan met alle reacties. Hieronder een selectie van reacties:

  • Zo kregen we voor het ziekenhuis bijvoordeeld uiteenlopende voorstellen om die op de huidige locatie te behouden, naar een andere locatie te verhuizen of op een kleinere oppervlakte te voorzien. We hebben deze allemaal meegenomen in de overweging en komen opnieuw tot de conclusie dat de voorkeur blijft uitgaan naar een nieuwe locatie aan de Olympiadelaan en dus vlakbij het station.
  • De ontvangen bezorgdheden en voorstellen rond mobiliteit hebben geleid tot een aantal bijsturingen. Zo zullen we ter hoogte van de Poederleeseweg rekening houden met meer ruimte voor een latere ondertunneling.
  • We begrijpen de bezorgdheid van de grondeigenaars in het gebied over de onduidelijke toekomst van hun percelen. De scopingnota verduidelijkt wat in deze fase zeker is, namelijk dat verwerving van bepaalde private gronden noodzakelijk is voor het realiseren van het PRUP en dat mogelijks een onteigeningsplan wordt opgemaakt. Als het zover komt, verlopen de verwerving en compensatie ervoor volgens de geldende procedures en wetgeving.
  • De vraag om de woningen en voorzieningen die we naast het ziekenhuis mogelijk willen maken, te verplaatsen naar de huidige voetbalsite, gaan we bijkomend onderzoeken. Belangrijk blijft wel dat het grootste deel van de hudige voetbalvelden in elk scenario wordt onthard. 

Volgende stappen

De MER-deskundigen starten met de opmaak van het plan-MER (MilieuEffectenRapport). Ze onderzoeken de mogelijke effecten van de verschillende alternatieven op mobiliteit, bodem, lucht, geluid en trillingen, water, biodiversiteit, landschap, klimaat, gezondheid en omgeving. Hun eerste bevinden noteren ze in een ontwerp-plan-MER dat we gebruiken om tot een doordacht voorontwerp-PRUP te komen. In de daaropvolgende stap, die van het ontwerp-PRUP, kun je weer je mening geven tijdens het openbaar onderzoek. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor een omgevingsvergunning bepaalt.

Waarom een PRUP?

Het gebied Bruggenbeemd in Herentals is deels aangeduid als woongebied en deels als woonuitbreidingsgebied, een reservezone voor woningen mocht daarvoor elders in de stad te weinig plek zijn. Je vindt er nu onder andere een voetbalclub, moestuinen, het ziekenhuis, de Kleine Nete en bos. Het is mogelijk om er de oude aarden stadsvesten opnieuw zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is ook een geschikte locatie voor het ziekenhuis mocht dat in de toekomst kampen met plaatsgebrek. Met de opmaak van het PRUP Bruggenbeemd Herentals onderzoekt de provincie Antwerpen of en hoe de combinatie van al die ruimtevragers mogelijk is. We willen in ieder geval met het PRUP de aanduiding “woon- en woonuitbreidingsgebied” aanpassen zodat het gebied deels open kan blijven voor water en natuur, en deels ontwikkeld kan worden voor stedelijke functies. 

Nieuwsbrief PRUP Bruggenbeemd Herentals

Bij elk nieuwtje over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Gebiedsproject

De opmaak van dit PRUP kadert binnen het bredere samenwerkingsverband Bruggenbeemd. Met dit gebiedsproject zetten de provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaamse Departement Omgeving samen hun schouders onder een kwalitatieve ruimtelijke invulling van de vallei van de Kleine Nete in Herentals.