Historiek

2017-2018: Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals

De afbakening van het kleinstedelijk gebeid Herentals resulteerde in zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s). Die vind je op onze PRUP-overzichtspagina bij de stad Herentals. Een zevende PRUP zou gaan over het projectgebied Olympiadelaan, pal in het centrum en vlakbij het station. Je vindt er onder andere woonuitbreidingsgebied en braakliggend terrein, maar ook de thuisbasis van voetbalclub SKS Herentals en enkele moestuinen. Die combinatie maakt het dossier extra complex en gevoelig. Daarom nemen we de tijd om het PRUP op te maken en zetten we sterk in op participatie.

De provincie Antwerpen, de stad Herentals en de Vlaamse overheid brengen samen de huidige situatie van het gebied Olympiadelaan in kaart. Ze erkennen de nood aan ruimte voor:

 • recreatie (voetbalclub, moestuinen);
 • erfgoed (oude vestenstructuur en Kattenberg);
 • stedelijke functies;
 • natuurbeleving;
 • ziekenhuis;
 • het opvangen van wateroverlast;
 • de optimalisatie van de weginfrastructuur.

Najaar 2018: Opstart participatie

Op 29 september en 12 december 2018 organiseerden we de eerste participatiemomenten. De deelnemers bogen zich over de vragen rond het plangebied en zochten samen in kleine groepen naar antwoorden. Het verslag en de presentaties vind je op de participatiepagina van het PRUP Bruggenbeemd Herentals.

In 2019: werk achter de schermen

 • Oplijsten en verwerken van de reacties uit de eerste participatiemomenten;
 • Herorganiseren van de projectstructuur en verkennen van samenwerkingsmogelijkheden;
 • PRUP afstemmen op het gewestelijk RUP vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk. De open ruimte in en rond de vallei, vanaf de N19 tot aan de kern van Grobbendonk, is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleiensysteem; 
 • Uitwerken van een ontwerp voor waterbergingsgebied (door VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij).

In 2020: verbreding project

We besloten, onder andere door de reacties en suggesties op de participatiemomenten, om het PRUP te verbreden. Zo gaan we meer in detail onderzoeken wat de impact op milieu is en hoe we de totale herontwikkeling financieel haalbaar maken. We zochten een studiebureau met de juiste ervaring en expertise om de mogelijke toekomst van dit gebied integraal te benaderen. We blijven streven naar een ontwerp met voldoende ruimte voor water, groen en erfgoed, en dat financieel haalbaar is.

Zomer 2020: Onderzoek stadsomwalling

We onderzoeken de mogelijkheden om de oude stadsomwalling rond Herentals zichtbaar en toegankelijk te maken. In juli 2020 voerden archeologen daarom op het terrein manuele boringen uit en gingen experts in allerlei archieven op zoek naar informatie.

Juni 2021: opstart gebiedsprogramma

In het gebied zoeken heel veel thema's naar ruimte: natuur, water, erfgoed, stadsontwikkeling,... De ruimte is echter schaars dus samenwerking met de betrokken partijen om alles op elkaar af te stemmen, is noodzakelijk. De provincie is bijzonder goed geplaatst om die bovenlokale en neutrale rol als coördinator te vervullen. We nemen daarom het PRUP op in het gebiedsproject Vallei van de Kleine Nete in kleinstedelijk gebied Herentals.

Einde 2021: gebied krijgt naam Bruggenbeemd

Het gebied, dat naamloos was, werd omgedoopt tot 'Bruggenbeemd'. Logisch dus dat ook de naam van het PRUP wijzigt. Bij de start heette het PRUP Strategisch gebied Olympiadelaan. Vanaf nu spreken we over het PRUP Bruggenbeemd Herentals.