Renovatie parkvijver

publish date
22.09.2021

De huidige vijver is toe aan slibruiming en renovatie van de oeverwanden. Deze werken worden gecombineerd met een herinrichting om de historische vijver te ontwikkelen tot een karaktervol landschapselement, passend binnen de eigenheid van het park.

De herinrichting is noodzakelijk om een waardevolle parkvijver te kunnen aanbieden naar natuurbeleving, educatie, recreatief vissen en fauna en flora.

 

Specifieke doelen per vijverzone

Per vijverzone worden specifieke doelen vooropgesteld:

• Aanleg van een ondiepe rietfilter (biotoopherstel).

• Extra beplanting en natuurlijke oevers met visvlonders (achtervaart, de grote vijver en de voorvaart).

• De vorm van de noordelijke oever van de grote vijver dienen bewaard te blijven uit respect voor het historisch gehalte van het park.

• Afhankelijk van de nood aan gescheiden visbestand wordt de voorvaart verbonden met de grote vijver en een pompsysteem aangelegd.

• Ter hoogte van de Wetlands worden er visloze en tijdelijke poelen aangelegd, wordt verbinding gemaakt met de Vrijbroekloop en komt er een vogelkijkhut. Deze zone kan gebruikt worden als schaatsvijver.

 

Belangrijke voorwaarden

• Behoud erfgoedwaarden.

• Behoud en uitbreiding beschermde plantensoort kruipend moerasscherm (Helosciadium repens).

• Opbouwen en in stand houden van een duurzame en aantrekkelijke vispopulatie.

• Ontwikkelen van potentieel habitatgebied voor kamsalamander (Triturus cristatus) en vleermuissoorten.

• De vijver dient integraal toegankelijk te zijn.

 

Inzetten op beleving en ecologische waarden

We leggen rietfilters aan in het biotoopherstel en langs de zuidelijke oever van de grote vijver. Hierdoor verhogen we het potentieel van de vijver om het water te zuiveren.

De noordelijke oevers van de voor- en achtervaart worden omgevormd naar flauwe oevers wat zorgt voor meer beleving langs de wandelpaden, uitbreiding van inheemse oeverkruiden en broedkamers voor waterleven.

Er blijft ook nog een stuk van de oever in gazonbeheer, wat dan weer gunstig is voor de uitbreiding van het kruipend moerasscherm.

We voegen een vlonderbrug toe die de oostelijke en westelijke oever van de grote vijver in het zuiden verbindt. Vanaf deze vlonder krijgen bezoekers enerzijds een prachtig zicht over de vijver en anderzijds over de wetlands in het zuiden met amfibieën- en overstromingspoelen. De vlonder is breed genoeg voor passage en vissersactiviteit en is voorzien van de nodige banken.

De noordelijke oever van de vijver blijft behouden en wordt waar nodig hersteld. De vorm is het meest duidende relict naar de oorsprong als spiegelende kasteelvijver.

We plaatsen een visbestand in de vijver dat past met het type vijver en dat in evenwicht is met fauna, flora en waterkwaliteit. Recreatief vissen blijft mogelijk al zal er minder vis op de vijver zitten dan op heden.

Er gaat veel aandacht naar waterbuffering. In de wintermaanden staat het water soms tot op het gras. In de afgelopen zomers kampten wij met historisch lage waterstanden in de grote vijver. Daarom moeten we meer water bufferen in de parkvijver en in de weilanden achter de Vrijbroekloop. Die gaan we omdopen tot waterrijke weilanden, zoals ze vroeger waren. In het Engels noemen ze dat wetlands. Daar leggen we visloze en tijdelijke poelen aan ten voordele van o.a. de kamsalamander.

 

Tijdslijn

We werken al lange tijd aan de voorbereidingen voor dit renovatieproject. Gezien de omvang van de werken en de nodige slibruiming mikken we op de maanden augustus en september voor het leeuwendeel van de werken. Onder voorbehoud van wijzigingen in de planning zullen de werken starten in augustus 2022.

 

Contact

Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je ons bereiken via vrijbroekpark@provincieantwerpen.be.

vijver_ontwerp

Voor dit project met als titel “Ecologische herinrichting parkvijver Provinciaal groendomein Vrijbroekpark Mechelen” en als projectnummer PSN20-000219 wordt een subsidie toegekend in het kader van de projectoproep Projectsubsidies Natuur 2020 door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het project krijgt ook steun van het streekfonds Pidpa.

vijver_logo