Skip to main content

Bescherming Provinciale Prioritaire Soorten

In de provincie Antwerpen komen zeer zeldzame planten en dieren voor. Het zijn parels waar we extra zorg voor moeten dragen. Benieuwd of ze ook in jouw gemeente voorkomen? Ontdek hier hoe ook lokale besturen kunnen meehelpen aan het beschermen van provinciale prioritaire soorten. 

Wat kan je als stad of gemeente doen?

  • Weet welke Europese, Vlaamse en Antwerpse prioritaire soorten in je stad of gemeente voorkomen: voer dan een soortentoets uit. Meer details hierover lees je in de onderstaande 'Handleiding Prioritaire Soorten'.
  • Neem maatregelen ter bescherming van prioritaire soorten:
  • Screen vergunningen op deze soorten
  • Maak een beheerplan of groenvisie op die rekening houdt met deze soorten

Welke soorten zijn prioritair?

Provinciaal prioritaire soorten zijn bedreigde soorten die beduidend meer in een bepaalde provincie voorkomen dan in de rest van Vlaanderen. Daarnaast bestaan er ook lijsten met soorten van regionaal (bv. Vlaams prioritaire soorten, habitattypische soorten) of internationaal natuurbehoudsbelang (bv. Europese Rode Lijstsoorten, Vogel- of Habitatrichtlijnsoorten). Deze lijsten zijn gecombineerd tot prioritaire soorten voor het provinciale natuurbeleid. 

De kennis over de Provinciaal Prioritaire Soorten is sinds het eerste rapport in 2010 erg toegenomen. Zo hebben we dankzij de hulp van talrijke vrijwilligers en professionelen een beter beeld over de evolutie en spreiding van deze fauna en flora.  

Hieronder vind je de geactualiseerde lijst van soorten die voor de provincie Antwerpen belangrijk zijn.

Welke criteria werden gebruikt?

Gelukkig zijn niet alle inheemse soorten bedreigd. Om het onderscheid te maken tussen wel of niet bedreigde soorten, bestaan duidelijke maatstaven. Het onderstaand rapport licht de verschillende criteria toe die gehanteerd werden bij het bepalen van de verschillende Provinciaal Prioritaire Soorten.

 


Wil je recente waarnemingen van de Antwerpse prioritaire soorten raadplegen, dan kan je terecht op de webpagina waarnemingen.be >
Prioritaire Soorten Antwerpen (de link werkt pas als je eerst bent ingelogd op waarnemingen.be)

Hoe je per gemeente een lijst en details van Provinciale Prioritaire Soorten kan opzoeken, vind je in deze werkinstructie.

De provincie concentreert zich op soorten die voornamelijk of voor een groot deel voorkomen buiten de grote natuurgebieden (vleermuizen, vissen, vlinders …).

Rembrandt De Vlaeminck
Telefoon
03 240 59 87
Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Faunapassages ​Faunapassages zijn een efficiënt middel om natuurverbindingen te creëren en versnippering van leefgebieden te overbruggen. De provincie Antwerpen ondersteunt je bij een goed beheer.
  • Landschapsbeelden De landschapsbeelden biodiversiteit stellen groene infrastructuur voor die past bij het landschap van jouw stad of gemeente.
  • Eikenprocessierups Ontdek hoe de provincie Antwerpen gemeenten ondersteunt om overlast door de processierupsen op een milieu- en mensvriendelijke manier te bestrijden.