Verkeer – Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

In samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Dag 1: Inleiding tot de verkeerskunde

Programma - 8 uur

 1. Begripsbepaling en invalshoeken
  - begrippen verkeerskunde
  - historische terugblik
  - conceptuele voorstelling van het verkeers- en vervoerssysteem
  - begrip ‘duurzame mobiliteit’

 2. Verkeerskundig beleid
  - organisatie van het mobiliteitsbeleid (internationaal en lokaal)
  - bevoegdheden
  - plannen, instrumenten en regelgeving

 3. Invloedsfactoren en typen maatregelen
  - oorzaken van mobiliteits- en verkeersveiligheidproblemen
  - relatie ruimtelijke ordening - mobiliteit – verkeersveiligheid
  - vervoers- en verkeersmanagement
  - netwerkvormen
  - effecten van maatregelen op mobiliteit en verkeersveiligheid

 4. Categorisering van wegen
  - situering en achtergronden
  - kenmerken van verbindings-, ontsluitings- en erftoegangswegen
  - inrichtingsprincipes van de diverse wegcategorieën in Vlaanderen
  - oefening: consistente inrichtingsprincipes

 5. Instrumenten van een geïntegreerde verkeersaanpak
  - stapsgewijze aanpak van mobiliteitsproblemen
  - stapsgewijze aanpak van verkeersveiligheidsproblen
  - aangrijpingspunten via Education, Engineering en Enforcement
  - oefening: ontwikkeling maatregelenpakket willekeurig mobiliteitsprobleem

 6. Verkeersveiligheidsprincipes op lokaal niveau en in het gemeentelijk mobiliteitsplan 

Dag 2: Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren

Programma - 8 uur

 1. Verkeers(on)veiligheid: kernbegrippen en risicofactoren
  - basisbegrippen verkeersveiligheid
  - hoe groot is het probleem en hoe evolueert het?
  - welke factoren spelen mee?
  - belang verkeersveiligheid
  - draagvlak maatregelen

 2. Promotie van verkeersveiligheid
  - inleiding via een case
  - actuele cijfers en het aandeel menselijke factor bij het tot stand komen van verkeersongevallen
  - verkeersveiligheid promoten
  - verschil kwantitatieve vs kwalitatieve benadering
  - definitie verkeersongeval
  - theoretisch model van verkeersveiligheid
  - sleutelrol van de weggebruiker
  - strategieën ter gedragsbeïnvloeding
  - mogelijkheden en grenzen van de huidige aanpak
  - het toekomstige mobiliteitsbeleid


 3. Lokaal verkeersveiligheidsbeleid met cijfers onderbouwen
  - toelichting registratie van verschillende data zoals controlestatistieken en verkeersongevallen
  - informatie over ongevallen verwerken op micro, meso en macroniveau
  - de AVOC-analysemethodiek

 4. Verkeersveiligheidscampagnes: wat werkt, en wat werkt niet?
  - is investeren in (lokale) verkeersveiligheidscampagnes zinvol?
  - uitdagingen en kritische succesfactoren bij het uitwerken van een campagne
  - effecten meten
  - bevindingen van het Europese CAST-project (Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic safety)
  - rol en voordelen sociale media (Facebook en Twitter)

Dag 3: Handhaven voor een veiliger verkeer

Programma - 8 uur

 1. Inleiding: handhaving als middel voor gedragsbeïnvloeding in het verkeer
  - samen met infrastructuur en educatie het gewenste gedrag verkrijgen
  - ongewenst gedrag corrigeren
  - schaarse middelen en mensen op een planmatige wijze inzetten
  - frequentie van acties
  - belang van draagvlak bij de bevolking en het personeel


 2. De belangrijkste verkeersveiligheidsfenomenen
  - huidige fenomenen en tendensen
  - effecten van onbemande camera’s
  - handhavingsacties bij lokale politiezones
  - toenemende rol van het Vlaamse niveau (ANPR, GAS-wetgeving,...)

 3. Update van de wegcode, specifiek voor de politie

 4. Planmatig en geïntegreerd handhaven
  - impact planmatig handhaven op verkeersveiligheid
  - samenwerking met lokale overheid, parket, politierechtbank,…
  - lokale verankering verkeersveiligheidsplan
  - plaats binnen het Zonaal VeiligheidsPlan
  - oefening: een actieplan in detail bespreken

Inschrijven

Je kunt je zowel voor een losse studiedag als voor de volledige reeks inschrijven. De opleiding start stipt om 8:15 uur op Campus Vesta. Inschrijven doe je via je HRM-dienst en je gebruikt ervoor het vaste inschrijvingsformulier.

Volgende van de detaillijst