Omgaan met psychiatrische urgenties

Erkenningsnummer 3557

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

Inleiding: de psychiatrische crisis

 • definitie
 • kenmerken
 • oorzaken

Psychiatrische urgenties 

 • suïcidaliteit: kenmerken en mogelijke interventies
 • psychose en schizofrenie: kenmerken en mogelijke interventies
 • delirium (delirium tremens en excited delirium): kenmerken en mogelijke interventies
 • agitatie en agressief gedrag: kenmerken en mogelijke interventies

Interveniëren 

Aantal deelnemers

maximum 15

Meer info?

Opfrissingscursus strafrecht en bijzondere wetgeving

Erkenningsnummer 2149

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 8 uur en is toegespitst op het opfrissen van de basisbegrippen:

 • de bestanddelen van een misdrijf
 • de strafbare poging
 • de medeplichtigheid en mededaderschap
 • verzwarende omstandigheden
 • elementen die de beoordeling van de rechter kunnen beïnvloeden

Aantal deelnemers

maximum 25

Meer info over opleiding:

Opfrissing wapenwetgeving

Erkenningsnummer 4211

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en je werkt bij een dienst interventie, doet wijkwerking, of je doet het onthaal,… De opleiding richt zich niet tot de specialisten of medewerkers van de dienst wapens.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Deelnemingsvoorwaarden

De opleiding duurt 8 uur.

Algemeenheden over vuurwapens: definities en terminologie.

Wettelijke basis wapenwetgeving:

 • categorieën (verboden, vrij verkrijgbaar, vergunningsplicht)
 • handelingen met wapens en omschrijving van de inbreuken
 • vervoer van vuurwapens

Documenten:

 • vergunningen en erkenningen
 • modelformulieren

Politioneel optreden:

 • bevoegdheden
 • dwangmaatregelen
 • inbeslagname
 • proces verbaal en verhoor

Aantal deelnemers

maximum 20

Meer info?

Referentiepersoon inzake discriminatie en haatmisdrijven

Erkenningsnummer

4869

Doelgroep

 • Deze opleiding is enkel bestemd voor personeelsleden van de geïntegreerde politie die door hun meerdere aangewezen werden als referentieambtenaar inzake feiten van discriminatie en haatmisdrijven volgens de COL 13/2013.
 • Deze opleiding is ook toegankelijk voor de referentiemagistraten verantwoordelijk voor feiten van discriminatie en haatmisdrijven volgens de COL 13/2013.

Programma

 • Wettelijk kader en toepassingen: de omzendbrief COL 13/2013 en de wetten anti-discriminatie en anti-racisme.
 • De rol van de referentieambtenaar inzake discriminatie en haatmisdrijven.
 • Begrip diversiteit en de verschillende referentiekaders waarin het zich onderscheidt, gepast gedrag tonen bij discriminerende gedragingen, racisme of haat.
 • De verschillende politionele, juridische en externe partners die betrokken zijn bij de problematiek en het belang van samenwerking. 

Aantal deelnemers

Minimum 10 - maximum 15

Bijkomende info

 • De opleiding start om 8.15 uur op Campus Vesta.
 • Meld je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 68.
 • Inschrijven kan alleen door de bevoegde HRM-dienst via het vaste inschrijvingssjabloon.

Meer info over opleiding

Bezoldigd zakenvervoer

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Voor het behalen van je brevet moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065, om 08.15 uur stipt.

Inschrijven kan uitsluitend door de bevoegde HRM-dienst via het vaste inschrijvingssjabloon. De kostprijs van de opleiding is inbegrepen in de vaste bijdrage van de zone.

Programma

De opleiding duurt 20 lesuren (12 uur theorie en 8 uur praktijk).


Deel I: theorie

 • classificatie zakenvervoer
 • toegang tot het beroep en de markt voor de ondernemingen gevestigd in België 
 • in de EER en buiten de EER
 • gebruik van de vrachtbrief
 • toepassing onmiddellijke inning
 • opstellen proces-verbaal

Deel II: praktijk

Voor het praktijkgedeelte wordt de klas in 3 groepen gesplitst waarbij elke groep één van de 3 praktijkdagen zal volgen. Campus Vesta bepaalt de indeling.

Aantal deelnemers

maximum 18

Meer info?

Gebruik van de begrotingsmodule

Erkenningsnummer 3434

Doelgroep

Je werkt bij de politie voor een personeelsdienst of financiële dienst.

Beginsituatie

Je hebt al een basiskennis Excel.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen.  

Leerdoelstellingen

Je wilt je verdiepen in de basisbegrippen van de begrotingsmodule, input, parameters en output van de begroting. Na de opleiding kun je de begrotingsmodule efficiënt gebruiken.

Programma

De opleiding duurt 12 uur en wordt gegeven aan de hand van PowerPoint-presentaties. Er wordt aandacht besteed aan relevante praktijktoepassingen.

Basiskennis

 • de mogelijkheden van de budgettaire module
 • de procedure opladen bestanden nodig voor de opmaak van de begroting
 • de baremische elementen

Input

 • de manier om de bestanden die nodig zijn voor de opmaak van de begroting op te laden

Parameters

 • de verschillende parameters
 • de manier waarop gegevens gewijzigd kunnen worden

Manipulatie

 • toevoegen en verwijderen van een personeelslid
 • aanmaak outputdocumenten

Output

 • de tabbladen bestemd voor het provinciaal toezicht
 • aanpassing van grafiekenaanpassing van outputdocumenten

Aantal deelnemers

maximum 16

Meer info?

Verkeer – motorrijder en vuurwapengebruik

Erkenningsnummer: NIEUW

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie en je bent in het bezit van het brevet Verkeer – Motorrijder/besturen van een dienstmotorfiets in een stedelijke omgeving (22114) of het brevet Verkeer – Verkeerspolitie (2113).

Programma

Deze voortgezette opleiding duurt 8 uur.

Verwacht je aan een hands-on lessenpakket:

 • actief ervaren van de beperkingen van de functionele uitrusting bij het gebruik van vuurwapens (helm, handschoenen, volledige uitrusting beschermkledij)
 • herhaling basismanoeuvres motorrijder (precisiestop, afstappen zonder kijken, dekkingen achter moto, remmen en ontwijken, bochten)
 • gebruik FX bij parcours rijden
 • rollenspel, controle voertuig, inclusief gebruik FX-munitie

Afspraken

Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt. Zodra je slaagde voor het ingangsexamen, kan je HRM-dienst je inschrijven via het vaste inschrijvingssjabloon.

Je hebt zelf je dienstmotorfiets bij en je beschikt over functionele dienstkledij,een volledige wapengordel en een kogelwerende vest. Campus Vesta voorziet de nodige munitie voor de oefeningen.

Aantal deelnemers

minimum 8
maximum 16

Meer info?

Drugs in het verkeer

Erkenningsnummer 3342 + 3343

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt al kennis van de procedure alcoholintoxicatie en hebt een stevige basiskennis verkeerswetgeving.

Leerdoelstellingen

Leer hoe je de druggebruiker uit het verkeer kunt halen, hoe je met eventueel ongewenst gedrag omgaat, wat het wettelijke kader is waarbinnen je kunt handelen en hoe je verhindert dat de druggebruiker derden schade berokkent.

Meer info?

Baliepersoneel, collegialiteit en samenwerken

Doelgroep

Je bent een Calog-medewerker niveau D en je wilt een attest behalen.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

 • Je ontdekt het belang van op een goede en klantvriendelijke manier contact te leggen met de klant en een positieve ambassadeur te zijn van de politie.
 • Prioriteiten stellen op vlak van collegialiteit
 • Je leert je bagage op het vlak van mensenkennis in te zetten en je skills op het vlak van samenwerking te verfijnen.

Programma

Theorie

 • basisvaardigheden communicatie
 • conflicthantering

Praktijk
De verworven kennis wordt getest tijdens rollenspelen.

Wanneer

Er start telkens een opleiding zodra er genoeg kandidaten zijn.

Meer info?

Gemeenschapswachten

Doelgroep

Voor gemeenschapswachten. Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks te werk wordt gesteld door een gemeente en de opdrachten vermeld in de wet van 15 mei 2007 als kernopdracht uitvoert, wordt beschouwd als gemeenschapswacht.

Leerdoelstellingen

Je krijgt een zicht op de taken van de gemeenschapswachten. De activiteiten die gemeenschapswachten kunnen uitoefenen, zijn gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers, het uitvoeren van acties om fenomenen van diefstal en verkeeronveiligheid in te dijken en het voorkomen van gemeenschappelijke overlast.

Programma

De opleiding duurt 106 uur. Naast theorie en rollenspelen, bespreken we talrijke praktijkvoorbeelden en organiseren we feedbackmomenten.

Tijdens de opleidingen komen volgende modules aan bod: 

 • rechten en plichten van de gemeenschapswacht
 • technieken verbale en non-verbale communicatie
 • cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
 • observatie en rapportering
 • conflicthantering
 • fysieke ontwijkingstechnieken
 • EHBO
 • redactionele vaardigheden
 • sport en conditietraining

Meer info?

ISLP-query

Erkenningsnummer 4342

Doelgroep

Je bent een functioneel beheerder, een technische beheerder met voldoende ISLP-kennis of een beleidsmedewerker die zich bezighoudt met informatiebeheer, analyse of beeldvorming.

Beginsituatie

Je hebt al een basiskennis ISLP.

Bijkomende afspraken

De opleiding start om 8.15 uur op Campus Vesta. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 68.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

Theorie (1 uur)

 • inleiding en doelstelling
 • theoretisch overzicht van het nationaal ISLP (data)model en de basisprincipes
 • informatieoverdracht en eenmalige vatting
 • situering van de module ten opzichte van gelijkaardige toepassingen

Praktijk (7 uur)

 • zelf eenvoudige query’s ontwikkelen en het resultaat ervan bekijken
 • verschil tussen query met operationele informatie en statistisch resultaat
 • verschillende oefeningen voor het ontwikkelen van query’s
 • interactie rond informatiebehoeften kunnen aan bod komen
 • basisbewerkingen van het resultaat in Excel
 • tips en tricks bij het gebruik van Excel
 • geavanceerde bewerkingen door filters, draaitabellen en grafieken in Excel

Aantal deelnemers

minimum 16 - maximum 20

Meer info over opleiding

Tijdsbeheer en werkplanning

Doelgroep

De opleiding wordt uitgewerkt op maat van Calog-medewerkers niveau C of niveau D. Je behaalt met deze opleiding een attest.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen specifieke voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

 • leer wat tijdrovers zijn en wat hieraan gedaan kan worden
 • ontdek hoe je tijdrovers kunt opsporen en er oplossingen voor zoekt 
 • ga je agenda efficiënter plannen en beheren
 • durf prioriteiten te stellen in functie van je eigen doelstellingen, het belang van je taken en rangschik op dringendheid 

Programma

Theorie

 • inventarisatie van het tijdsverbruik
 • interne- en externe tijdsverslinders 
 • plannen

Praktijk
Aan de hand van herkenbare situaties, ga je een planning opstellen.

Wanneer

Er start telkens een opleiding zodra er genoeg kandidaten zijn.

Meer info?

Volgende van de detaillijst