25 juni 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Jaarlijkse rapportering met betrekking tot organisatiebeheersing. Algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing. Goedkeuring.
(pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Budget 2020. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

1/4

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Gesubsidieerd personeel. Rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

1/5

APB INO. Overname APB Inovant door AP Hogeschool. Overnameovereenkomst en juridische gevolgen. Goedkeuring. (pdf)

1/6

APB INO. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

1/7

APB PVM. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

1/8

APB POA. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

1/9

Fietsostrades en fietsroutes. Raamcontract ontwerpers voor 48 maanden. Bestek, raming en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

APB de Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2019. Goedkeuring. (pdf)

2/2

APB de Warande. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

2/3

APB PSES. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

2/4

APB Kamp C. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

2/5

APB PDA. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

2/6

APB GKC. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Provinciale initiatieven. Opheffing reglement ‘impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen’. Voorstel reglement ‘Subsidiereglement ter ondersteuning van het kwaliteitsvol wonen in de provincie Antwerpen’. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Beleidsnota wonen. Kwaliteit is onze bouwsteen. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Toewijzen krediet aan subsidiereglement inclusieve economie. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

APB De Schorre. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

3/2

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/3

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

3/4

APB Zilvermeer. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

3/5

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/6

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/7

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Ontwerp-sanering Hanswijkbeek 2.04 Mechelen. Verrekening 3. Goedkeuring. (pdf)

3/8

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/9

APB PIH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

3/10

APB Campus Vesta. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. (pdf)

3/11

APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

3/12

Personeel. Instemming met de beheersovereenkomst tussen het provinciebestuur en het OFP-S. Goedkeuring. (pdf)

3/13 Voorstel betreffende provinciaal groendomein Rivierenhof verbinden door fiets- en voetgangersbrug met Sportpark Groot Schijn, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang).
3/14 Voorstel betreffende een MER en inspraakprocedure bij de mogelijke verlenging van de kerncentrale in Borssele na 2033, ingediend door Inga Verhaert (sp.a).
3/15 Voorstel betreffende opstarten van een gedetailleerde geluidstudie en onderzoek mitigerende maatregelen voor de geluidsoverlast in het Rivierenhof, ingediend door Fauzaya Talhaoui (sp.a), Ann Bakelants (open vld) en Ilse Van Dienderen (Groen).

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

APB Havencentrum. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. (pdf)

4/2

APB Havencentrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/3

APB HH. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met de toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/4

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport 2019 en jaarrekening 2019. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Goedkeuring beheersovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020). Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Jaarrekening 2019. Vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. aVant, campus Rivierenhof. Renovatie en uitbreiding. Bouwwerken. Vaststellingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Aartsbisschoppelijk paleis. Globale renovatie en restauratie. Fase 5b: heraanleg van de tuin. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiecentrum De Schorre. Uitbreiding erfpacht AGB Boom Plus voor acrogym- en petanque-infrastructuur. Goedkeuring. (pdf)

4/13 Wijziging gebruiksreglement en schrapping retributiereglement voor de organisatie van congressen en andere evenementen in het Provinciehuis.
Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1

Interpellatie in verband met festival Tomorrowland 2021, ingediend door Louis Schoofs (Groen).  

6/2 Interpellatie in verband met een socio-economisch herstelplan voor de provincie Antwerpen, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen).
6/3 Interpellatie in verband met de prijzen in het Rivierenhof, ingediend door Tobias Daneels (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Wijziging samenstelling Procoro. Goedkeuring.  

7/2

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Vertegenwoordiging van het provinciebestuur in de algemene vergadering van The Shift vzw. Goedkeuring.