27 april 2020

Bestuursmemoriaal nr. 1

41.352 (pdf)

CONSULATEN: Republiek Indonesië

1

41.353 (pdf)

MINISTERIËLE OMZENDBRIEVEN. Overzicht van de omzendbrieven van de Minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en de Vlaams minister van  Mobiliteit en Openbare Werken.

2

41.354 (pdf)

MOBILITEIT - Provincieraadsbesluit van 23 april 2020 in verband met de goedkeuring van de wijziging van de provinciale subsidiereglementen voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, kaderend in het fietsfonds.

3

41.355 (pdf)

LANDBOUW – Provincieraadsbesluit van 23 april 2020 in verband met de goedkeuring van de reglementssubsidie ‘Samen werken aan land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen’, kaderend in de subsidiekorf landbouw.

25

41.356 (pdf)

FISCALITEIT. Provincieraadsbesluit van 23 april 2020 betreffende de provinciebelasting op de bedrijven. Intrekking reglement 2020 (6/12/2019). Goedkeuring van reglement 2020 met bijkomende motivering.

31

41.357 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 23 januari 2020

40

41.358 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 20 februari 2020

41

41.359 (pdf)

AUTONOME PROVINCIEBEDRIJVEN: Lijst van de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Bestuur van 23 april 2020.

42

41.360 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 januari 2020.

43

41.361 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 20 februari 2020.

44

41.362 (pdf)

PROVINCIERAAD: Lijst van besluiten goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 23 april 2020.

47

41.363 (pdf)

WETTELIJKE AANKONDIGINGEN: Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen

49