Projectsubsidie kwaliteitsvol wonen

Bijkomende kleinschalige huisvesting voor jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen

De wooncrisis treft vooral mensen in een kwetsbare situatie aan de onderkant van de woonmarkt. Jongeren, jongvolwassenen, instellingverlaters en jonge éénoudergezinnen vormen een zeer kwetsbare groep op de woningmarkt die heel moeilijk aan een woning geraakt en voor wie de dak- en thuisloosheid steeds op de loer ligt. Volgens een recente telling van de KU Leuven zijn in Vlaanderen 19.479 personen thuisloos, waarvan 5.946 kinderen (30,5%). Een geschikte en betaalbare woning vinden is voor deze doelgroep een bijna onmogelijke opgave geworden.

Met een nieuwe projectoproep wil de provincie Antwerpen lokale besturen, woonactoren en organisaties die actief met wonen bezig zijn stimuleren om mee te werken aan bijkomende kleinschalige woonvormen voor deze precaire groep van jongeren, jongvolwassenen, instellingverlaters en jonge éénoudergezinnen.

Tot en met vrijdag 31 mei 2024 kunnen organisaties hun projectvoorstel indienen via het digitale subsidieloket (zie verder).

Achtergrond

De wooncrisis treft vooral mensen in een kwetsbare situatie aan de onderkant van de woonmarkt. Jongeren, jongvolwassenen, instellingverlaters en jonge éénoudergezinnen vormen een zeer kwetsbare groep op de woningmarkt die heel moeilijk aan een woning geraakt en voor wie de dak- en thuisloosheid steeds op de loer ligt. Volgens een recente telling van de KU Leuven zijn in Vlaanderen 19.479 personen thuisloos, waarvan 5.946 kinderen (30,5%). Een geschikte en betaalbare woning vinden is voor deze doelgroep een bijna onmogelijke opgave geworden.

Naast de ‘zichtbare’ jongeren die de nacht in de openbare ruimtes doorbrengen zijn er ook heel wat onzichtbare vormen van thuisloosheid: de sofaslapers, diegenen die naar de nacht- of winteropvang gaan of jongeren in opvangcentra: begeleid wonen, doorgangswoningen van de lokale besturen of vluchthuizen. Opvallend is ook het groot aantal kinderen die zich in dezelfde precaire situatie bevinden als hun ouder(s), vaak éénoudergezinnen met kind(eren). Deze kinderen zijn direct betrokken bij de woonsituatie van hun ouders. Ze vertoeven voornamelijk in opvang of tijdelijk verblijf, bij familie en vrienden, in woningen met dreigende uithuiszetting.

Jonge mensen zijn een heel kwetsbare groep. Veel adolescenten, jonge (éénouder-) gezinnen, of instellingverlaters komen door uithuiszetting op straat of in de opvang terecht. Voor jongeren is dit risico nog acuter en vormt de overgang naar meerderjarigheid een reëel risico op thuisloosheid. Naast preventieve woonbegeleiding zouden zo snel mogelijk woongerichte oplossingen moeten gecreëerd worden. Voor jongeren die langdurig thuisloos zijn, wordt in het hedendaags denken over dak- en thuisloosheid het ‘housing first’ principe naar voor geschoven als een hefboom om hun leven op gang te krijgen.

Het centrale probleem is het onderaanbod aan aangepaste woningen voor jongvolwassenen bij de uitstroom uit de bijzondere jeugdzorg, bij de overgang naar hun meerderjarigheid of bij het verlaten van een instelling.

Criteria

Een beoordelingscommissie adviseert de deputatie. Deze commissie bestaat uit enkele externe experten in het vakgebied, aangevuld met adviseurs van de dienst Wonen.

Zij beoordelen projecten op basis van enkele criteria:

 • het project verbetert de woonsituatie van de doelgroep;
 • het project helpt om de visie uit de beleidsnota Wonen in de praktijk om te zetten en past binnen het reglement projectsubsidie Kwaliteitsvol wonen;
 • ieder project leidt tot meer wooneenheden op het terrein;
 • samenwerking tussen verschillende organisaties is een pluspunt;
 • een project dat kan dienen als blauwdruk voor andere organisaties is een pluspunt.

Inspiratie

Een aantal woonactoren uit de provincie Antwerpen geven alvast het goede voorbeeld. Doe inspiratie op bij Este Beschut Wonen voor hun project rond wonen voor (jong)volwassenen met een psychosegevoeligheid, bij Kanape! voor het cohousingproject voor jongvolwassenen of bij Saamo voor hun project Wonen met Kansen.

Lerend netwerk

Bij voldoende gedeelde belangen en als er behoefte is aan verdieping, organiseren we een lerend netwerk dat drie tot vier keer per jaar bij elkaar komt.

Voor wie?

De projectsubsidie kan worden aangevraagd door volgende woonactoren:

 • lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen of hun samenwerkingsverbanden
 • sociale woonactoren
 • middenveldorganisaties
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • zorginstellingen
 • organisaties met rechtspersoonlijkheid actief rond het thema wonen
 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties (niet exhaustief).

Let op: deze subsidie is niet bedoeld voor private personen (particulieren).

Duur project

De maximale duur van een project is 36 maanden. Een project start ten vroegste 1 juli 2024 en moet uiterlijk eindigen op 31 december 2027. De duur van individuele projecten of projecten met een beperkte doelstelling kan uiteraard korter zijn.

Timing

31 mei 2024                    uiterste indieningsdatum

14 juni 2024                    beoordelingscommissie (datum vrijhouden)

4 juli 2024                       besluit deputatie

Zomer 2025                    eerste tussentijdse evaluatie

Advies nodig? Graag!

We raden je aan om een projectidee eerst af te stemmen met een van de adviseurs van de dienst Wonen. Contacteer hen gerust met al jouw inhoudelijke vragen: mail naar wonen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 56 58.