Impulssubsidie voor innovatieve woonprojecten

De provincie Antwerpen wilt een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van het recht op menswaardig wonen. We doen dit toekomstgericht en duurzaam, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Daarom geven we financiële steun aan organisaties die innovatieve woonprojecten willen opstarten. De projecten moeten kaderen binnen de provinciale visie op wonen en bijdragen aan de doelstellingen van het provinciaal woonbeleid.

Voor wie

De organisaties die in aanmerking komen voor deze impulssubsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • (sociale) huisvestingsactoren
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • middenveldorganisaties
 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties

Toekenningsvoorwaarden

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

 • Het project moet een bovenlokaal bereik of belang hebben. Een lokaal project kan in aanmerking komen indien er een bovenlokale uitrol of vertaling mogelijk is.
 • Het project moet innovatief zijn qua opzet, inhoud of omvang en mag dus niet behoren tot de reguliere werking van de organisatie.
 • Het project moet ook na de projectperiode kunnen blijven bestaan, financieel of inhoudelijk.

De provincie subsidieert eenzelfde project maximaal 3 opeenvolgende jaren. Investeringskosten komen niet in aanmerking voor een subsidie. Er moet voor minimaal 25% eigen middelen of co-financiering voorzien worden.

Wij raden aan om je projectidee eerst bij de adviseurs van het team wonen af te toetsen. Onderaan vind je de contactgegevens.
 

Visie en doelstellingen wonen


Provinciale visie wonen

We volgen in ons woonbeleid vier richtinggevende principes:

 • diversiteit: de verscheidenheid van mensen in de samenleving wordt weerspiegeld in de diversiteit aan woonvormen, bouwpraktijken en ontwikkelingen.
 • collectiviteit: meer mensen delen een gemeenschappelijke ruimte, functies en technieken.
 • connectiviteit: meer mensen kunnen op een gemakkelijke manier verbinding maken met de andere mensen en met de samenleving.
 • densiteit: meer mensen wonen op een geconcentreerde manier op een kleinere bebouwde oppervlakte, met aandacht voor de woon- en leefkwaliteit.
   

Doelstellingen van het provinciaal woonbeleid

 1. De woning: duurzaam (ver)bouwen is de norm en is door middel van een integraal beleid betaalbaar voor iedereen.
 2. De woonvraag en het aanbod: we streven naar een divers en betaalbaar woningaanbod afgestemd op de woonwensen en –noden.
 3. De woonomgeving: we streven naar een leefbare woonomgeving waarbij we aandacht hebben voor aanwezigheid van voorzieningen en sociale cohesie, bereikbaarheid en verdichting.  
   

Nieuw: voeg een begroting toe

Voeg bij elke nieuwe aanvraag onderstaande gedetailleerde begroting toe. Ook voor een verlengingsaanvraag vul je dit document in. 

Indien je subsidieaanvraag over meerdere jaren verloopt, gelieve dan een gedetailleerde meerjarenbegroting op te maken en deze op te laden in het digitaal subsidieloket.

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Nog vragen? Contacteer dan wonen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 56 58.

Hieronder vind je het reglement, en voorbeelden van een aanvraagformulier (start van project en verlenging van project). 

Op de knoppen onderaan kun je de aanvraag starten of verlengen. 

Volgende van de detaillijst