Projecten ammoniakemissie

Lopende projecten

KlimrekPlus

KlimrekPlus biedt 180 melkveehouders een kosteloos traject op maat aan om hun bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. 

Een technische adviseur van de Hooibeekhoeve zal 40 melkveehouders begeleiden. Er wordt eerst een bedrijfsscan van het bedrijf gemaakt. De hele werking van het bedrijf wordt in kaart gebracht, er wordt gekeken naar het eigen geproduceerde ruwvoer, het aangekochte krachtvoer, de mestverwerking en alle andere zaken die een rechtstreekse of onrechtstreekse impact hebben op het klimaat. Via deze tool zal de klimaatimpact van het bedrijf worden bepaald, uitgedrukt in kg CO2/kg melk. Dankzij de output van de klimaatscan is er meer inzicht op welke vlakken er maatregelen kunnen worden genomen om de klimaatimpact van het bedrijf te verlagen.

In het advies wordt rekening gehouden met de effecten van de voorgestelde maatregelen op de kosten en opbrengsten van het bedrijf. Er worden verschillende voorstellen uitgewerkt waarbij in dialoog met de  landbouwer bekeken wordt welke maatregelen wenselijk zijn op maat van het bedrijf.

KLIMREK is een recent ontwikkelde methode door de partners ILVO, het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, Inagro en Hooibeekhoeve in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De uitrol naar de landbouwers wordt mee ondersteund door het Vlaams Klimaatfonds, het Departement Landbouw en Visserij en de zuivelsector.

Afgelopen projecten

Stikstofbalans

Landbouwbedrijven kampen al een lange tijd met stikstofoverschot. Verschillende landbouwers proberen dit stikstofoverschot te beperken door doelgerichter te voederen. Deze inspanning kan echter nog niet verzilverd worden in het kader van het PAS-verhaal omdat verschillen in stikstofbenutting tussen Vlaamse bedrijven op dit moment nog niet gemonitord kunnen worden. Dit project wil een stikstofbalans opmaken en onderzoeken op welke manier deze balans kan zorgen voor een reductie in ammoniakemissie binnen rundveehouderij. Door middel van kennisuitwisseling en discussies zal er een consensus komen over welke parameters meegenomen moeten worden in een tool. Deze tool zal de bedrijfsstikstofbalans berekenen, die vervolgens door de rundveehouders kunnen gebruikt worden.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Europees partnerschap voor innovaties (EIP) en verloopt in samenwerking met Innovatiesteunpunt, Inagro, ILVO, Borenbond, AVEVE en 3 landbouwers.

Logo demoprojecten

Doelgericht verlengen levensduur melkvee (goed voor boer en klimaat)

Dit project laat melkveehouders zien hoe groot de impact is van een verhoogde levensproductie en levensduur op het economisch resultaat en de broeikasgasemissie bij melkbedrijven. Want hoe langer een koe melk geeft, hoe minder jongvee nodig is om de melkstapel aan te vullen en hoe lager de methaanemissie per kilo melk. Hooibeekhoeve zal binnen dit project lerende netwerken en een demodag organiseren. Verder zullen ze ook één demobedrijf begeleiden. 

Binnen dit project wordt de focus gelegd op twee cruciale periodes, namelijk de droogstand- en transitieperiode en de jongveeopfok. Hooibeekhoeve zal lerende netwerken (één netwerk jongveeopfok en één netwerk droogstand-en transitie) en een demodag organiseren. Verder zullen ze ook één demobedrijf begeleiden in de PDCA-aanpak (Plan-Do-Check-Act). Hiermee kunnen melkveehouders efficiënt en meer gestructureerd werken aan het planmatig verbeteren van gezondheid, welzijn en levensduur van melkvee.  

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met Inagro en ILVO. 

Logo demoprojecten

Naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij (PASGERUND)

Binnen dit project stimuleren we de implementatie van bewezen technieken voor ammoniakemissiereductie in de rundveehouderij. We doen dit door de knelpunten aan te pakken, de toepasbaarheid te verruimen en nieuwe technieken te ontwikkelen. Daarnaast willen we de rundveehouders tools aanreiken zodat ze de meest geschikte techniek kunnen implementeren op hun bedrijf. 

Dit project wordt gefinancierd vanuit VLAIO en verloopt in samenwerking met ILVO, Inagro en Innovatiesteunpunt.

Logo VLAIO

 

 

 

 

Goed gePASt

Dit project wil de melkveehouderij en de vleesveehouderij, en specifiek die bedrijven die reductietechnieken moeten gebruiken, ondersteunen om hun vergunning te kunnen vernieuwen.  We willen hen sensibiliseren rond de “erkende” technieken en maatregelen. Hierbij willen we hen niet alleen informeren over de keuzemogelijkheden, maar ook de haalbaarheid en de praktische implementatie demonstreren. 

Dit project wordt gesubsidieerd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met Innovatiesteunpunt, ILVO en Inagro. 

Logo demoprojecten