Ammoniakemissie

De veehouderij is verantwoordelijk voor een groot deel van de ammoniakemissie in Vlaanderen. Deze ammoniakemissie kan leiden tot vermesting waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden.

De varkenshouderij en de pluimveehouderij zijn zich al bewust van deze problematiek. Er bestaan namelijk al een aantal technieken die vervat zijn in de lijst van ammoniakemissiearme stallen. Voor de rundveehouderij zijn er ook een aantal technieken en maatregelen vanuit Nederland gekend, maar slechts weinig toegepast in Vlaanderen. Binnen de vleeshouderij is er nog weinig tot geen kennis beschikbaar over reducerende technieken.