Projecten

JongLeven

Hooibeekhoeve voert een melkregimeproef uit waarin een groep kalveren die de eerste 3 levensweken ad libitum melk krijgt, vergeleken wordt met een controlegroep die beperkt melk krijgt. De opname, groei en gezondheidsgegevens van deze kalveren wordt nauwgezet opgevolgd.

Het doel van dit project is de jongvee-opfok op de Vlaamse melkveebedrijven te verbeteren en economisch efficiënter te laten verlopen. Samen willen we ervoor zorgen dat meer Vlaamse melkveehouders actief de opfok van hun vaarzen zullen monitoren (via meten/wegen) en meer vaarzen zullen afkalven op de optimale leeftijd van 24 maand. Zo zullen deze vaarzen een gezonder en langer leven tegemoet gaan en een groter levensproductie realiseren. We willen dit bereiken door:

  • Opstellen van het ideale groeitraject en aanwijzen van kritische controlepunten tijdens de opfok van melkveevaarzen in Vlaanderen.
  • Via dierproeven vastleggen van aangepaste opfokstrategieën voor optimale pensontwikkeling, penswerking en voederefficiëntie die vervolgens toegepast kunnen worden op andere bedrijven tijdens het project.
  • Standard Operation Procedures (SOPs) voor een gezondere ontwikkeling van kalveren opstellen en implementeren op Vlaamse bedrijven tijdens de jongvee-opfok.
  • Opstellen van een praktische gids over de voederopname, energie-, eiwit-, mineralen- en vitaminebehoefte van melkveevaarzen tijdens de opfok.
  • Kennisverspreiding en kennistoepassing via Kenniscentrum JongLeven: website, online tools, publicaties, studiedagen, workshops, discussiegroepen, advies & doorverwijzing naar andere actoren.

Dit project wordt gesubsidieerd door VLAIO en verloopt in samenwerking met Hooibeekhoeve, Inagro en ILVO.

Logo VLAIO

 

 

 

 

Doelgericht verlengen levensduur melkvee (goed voor boer en klimaat)

Dit project laat melkveehouders zien hoe groot de impact is van een verhoogde levensproductie en levensduur op het economisch resultaat en de broeikasgasemissie bij melkbedrijven. Want hoe langer een koe melk geeft, hoe minder jongvee nodig is om de melkstapel aan te vullen en hoe lager de methaanemissie per kilo melk. Hooibeekhoeve zal binnen dit project lerende netwerken en een demodag organiseren. Verder zullen ze ook één demobedrijf begeleiden. 

Binnen dit project wordt de focus gelegd op twee cruciale periodes, namelijk de droogstand- en transitieperiode en de jongveeopfok. Hooibeekhoeve zal lerende netwerken (één netwerk jongveeopfok en één netwerk droogstand-en transitie) en een demodag organiseren. Verder zullen ze ook één demobedrijf begeleiden in de PDCA-aanpak (Plan-Do-Check-Act). Hiermee kunnen melkveehouders efficiënt en meer gestructureerd werken aan het planmatig verbeteren van gezondheid, welzijn en levensduur van melkvee.  

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met Inagro en  ILVO. 

Logo demoprojecten

Pasteuriseren van biestmelk

Op Hooibeekhoeve wordt alle biestmelk gepasteuriseerd met het Coloquicksysteem om het vervolgens in te vriezen in de biestbank. Dit op voorwaarde dat de kwaliteit van de biestmelk voldoende is. Die biestkwaliteit wordt met een digitale refractometer gemeten.

Bij de geboorte van een kalf wordt er onmiddellijk een cassette biestmelk van 4 liter ontdooid en aan het kalf gegeven. Op deze manier krijgen alle kalveren in het onderzoek, via een gestandaardiseerd protocol, gepasteuriseerde biest van goede kwaliteit. Deze start is de basis voor een goed groeitraject van ieder kalf.

Huisvesting van kalveren 

De jongste kalveren zijn het meest vatbaar voor infectieziektes. Vandaar dat de eerste weken in het leven van een kalf cruciaal zijn. Net in die beginperiode heeft de Hooibeekhoeve twee verschillende manieren om de kalveren te huisvesten. De eerste manier is in mobiele kalverhokjes die buiten staan. Daarin worden momenteel de stierkalveren gehuisvest zodat ze apart staan van de vaarskalveren.

De tweede manier is in eenlingboxen in een apart geventileerde en gesloten kalverafdeling. In ons onderzoek werden de kalveren in buiteniglo's vergeleken met de apart geventileerde huisvesting. Hiervoor werd de gezondheid, groei en ontwikkeling van de kalveren nauwgezet opgevolgd. 

Wat is de ideale leeftijd bij de overgang van individuele naar groepshuisvesting met kalverdrinkautomaat?

De overgang van de individuele huisvesting naar de groepshuisvesting met kalverdrinkautomaat kan een cruciaal moment zijn in de ontwikkeling van het kalf. Ze moeten immers zelf voldoende melk opnemen aan de kalverdrinkautomaat. Bovendien is de infectiedruk in groep (tussen oudere kalveren) groter dan in de individuele hokjes.

In 2015 werd er een nieuw onderzoek opgestart waarbij de helft van de vaarskalveren op de leeftijd van 5 dagen overgaat naar de groepshuisvesting met kalverdrinkautomaat. De andere helft doet dit pas op de leeftijd van 21 dagen. Om te onderzoeken wat het ideale omschakelmoment is voor kalveren, werden de gezondheid, groei en ontwikkeling van beide groepen nauwgezet opgevolgd en vergeleken gedurende de melkperiode. Hiervoor hadden we de individuele gegevens van melkopname. Daarnaast werd ook de krachtopname geregistreerd. Koppeling van kalverdrinkautomaat en krachtvoerautomaat maakte het mogelijk om de geleidelijke overgang van melk naar vast voeder op te volgen. Ook na het spenen volgden we de groeicurves van alle kalveren verder op. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de kalveren die op 5 dagen reeds verzet worden naar de groep, toch wel een groeidip kenden in de eerste periode na verzetten. Dit geeft aan dat kalveren beter wat ouder zijn vooraleer ze bij de groep worden geplaatst. Een minimumleeftijd van 10 à 14 dagen is in de praktijk een goed advies om de kalveren op een kalverdrinkautomaat te laten starten. De kalveren hebben dan al meer weerstand en laten zich minder snel wegdringen aan de automaat.