Projecten

Lopende projecten

Transitieperiode als monitoringsvenster voor veerkracht hoogproductief melkvee

Economisch gezien heeft de periode van 60 tot 90 dagen rond het afkalven een grote impact. Dit project heeft daarom als doel tools te creëren voor de individuele en dynamische opvolging van het transitiesucces. Deze tools zullen het mogelijk maken voor de veehouder om risicodieren gericht te identificeren, op te volgen en individuele preventiemaatregelen te nemen om de kans op problemen tijdens de transitieperiode te verlagen en de productiviteit en het dierenwelzijn te verhogen. In de loop van dit project zal het kennisplatform www.koesensor.be verder uitgebreid worden met informatie over indicatoren, sensortechnologie en biomerkers ter ondersteuning van het transitiemanagement. De start van dit project is voorzien in oktober 2018.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en verloopt in samenwerking met UGent, KU Leuven, ILVO en Inagro.

Logo VLAIO

 

 

 

 

Pasteuriseren van biestmelk

Op Hooibeekhoeve wordt alle biestmelk gepasteuriseerd met het Coloquicksysteem om het vervolgens in te vriezen in de biestbank. Dit op voorwaarde dat de kwaliteit van de biestmelk voldoende is. Die biestkwaliteit wordt met een digitale refractometer gemeten.

Bij de geboorte van een kalf wordt er onmiddellijk een cassette biestmelk van 4 liter ontdooid en aan het kalf gegeven. Op deze manier krijgen alle kalveren in het onderzoek, via een gestandaardiseerd protocol, gepasteuriseerde biest van goede kwaliteit. Deze start is de basis voor een goed groeitraject van ieder kalf.

Afgelopen projecten

Klimaatploeg

Een bedrijf klimaatvriendelijk runnen op rendabele wijze? Het kan! Vijf Antwerpse melkveebedrijven en een team van klimaatexperten (De Klimaatploeg), bundelen hun kennis en expertise om de impact van klimaatmaatregelen op ecologisch, economisch en sociaal vlak in te schatten. Door deze samenwerking kan de bedrijfsleider onderbouwd beslissen welke klimaatvriendelijke maatregel(combinatie) hij/zij zal toepassen. Alle maatregelen en vergaarde kennis van het project zullen bovendien verzameld worden in een handboek. Aan de hand van dit handboek kunnen melkveehouders, maar ook andere land- en tuinbouwers aan de slag gaan om ook hun bedrijf klimaatvriendelijk te runnen. 

Dit project wordt gesubsidieerd door PDPO en verloopt in samenwerking met het Innovatiesteunpunt, Boerenbond en 5 melkveehouders.

Logo demoprojecten

Betere uiergezondheid door monitoren herstel bij mastitis (MastiMan)

Dit project dat kortweg MastiMan wordt genoemd heeft als doel het uiergezondheidsmanagement op Vlaamse melkveebedrijven in kaart te brengen en te optimaliseren aan de hand van informatie en sensordata die vandaag reeds beschikbaar is.

Wat gaan we concreet doen?

  • De werkelijke productieverliezen demonstreren
  • De praktische tools en handleidingen (afgetoetst aan de praktijk in discussiegroepen) aanreiken
  • De verzamelde kennis via het Koesensor-kennisplatform (www.koesensor.be) actief verspreiden

Met de handleidingen en tools kunnen melkveehouders en bedrijfsdierenartsen onmiddellijk aan de slag. Door de meest voordelige preventie‐ en behandelstrategieën te implementeren kunnen de melkproductieverliezen ten gevolge van mastitis beperkt worden. Het kenniscentrum zal ook advies verlenen aan melkveehouders, dierenartsen en erfbetreders die met vragen zitten omtrent sensortechnologie in de melkveehouderij.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en gebeurt in samenwerking met KU Leuven, M-teamUgent en Hooibeekhoeve.

Logo VLAIO

 

 

 

 

Doelgericht verlengen levensduur melkvee - Goed voor boer en klimaat

Dit project laat melkveehouders zien hoe groot de impact is van een verhoogde levensproductie en levensduur op het economisch resultaat en de broeikasgasemissie bij melkbedrijven. Want hoe langer een koe gezond blijft en melk geeft, hoe minder jongvee nodig is om de melkstapel aan te vullen en hoe lager de methaanemissie per kilo melk. Een aantal scenario’s zijn doorgerekend en uitgedrukt in methaanreductie. 

Binnen dit project lag de focus op het jongvee enerzijds en het management bij de droge en transitiekoeien anderzijds. Er werden ‘lerende netwerken jongvee’ en ‘droogstand en transitie’ opgericht en verschillende discussiedagen met melkveehouders georganiseerd. Verder werden er ook drie melkveebedrijven begeleid via  PDCA-aanpak (Plan-Do-Check-Act). In dit traject stelt de melkveehouder zijn specifieke bedrijfsdoelen op en onderneemt actie. Deze acties worden na een tijdje geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd, vooraleer definitief op te nemen in het bedrijfsmanagement. Dit alles in samenwerking met de verschillende bedrijfsadviseurs zoals bv. dierenarts, voeradviseur, boekhouder, … Hieruit blijkt dat via deze aanpak de bedrijfskengetallen verbeteren na verloop van tijd en dat dit resulteert in een hogere levensproductie en –duur. Op deze manier kunnen melkveehouders efficiënt en planmatig de gezondheid, welzijn en levensduur van melkvee verbeteren. De eindbrochure en output van het project kan je hieronder vinden.

Dit project werd gesubsidieerd vanuit departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en was een samenwerking tussen Inagro, Hooibeekhoeve en ILVO.

Logo demoprojecten

Routeplanner melkvee

Hooibeekhoeve, Inagro, ILVO en Boerenbond ontwikkelden een vereenvoudigde beslissingstool ‘Routeplanner Melkvee’. Melkveehouders en adviseurs kunnen bedrijfseconomische en technische gegevens in de tool invullen, om bedrijfsbeslissingen te onderbouwen. Succesfactoren en mogelijke valkuilen die de rendabiliteit van een individueel bedrijf of zelfs heel de sector beïnvloeden, kunnen via de tool worden geëvalueerd en gekwantificeerd.

De tool geeft u als melkveehouder zicht op keuzes die voor uw bedrijf, of de melkveetak van uw bedrijf, leiden tot optimale economische bedrijfsprestaties. Zou het voor u interessant zijn om uit te breiden? Is grond pachten vanuit economisch oogpunt aantrekkelijk voor uw bedrijf? Hoe hoog mag de pachtprijs dan zijn? Is maïsaankoop een optie, en tegen welke prijs? En wat met externe opfok van jongvee? Routeplanner Melkvee geeft u een antwoord op deze en vele andere vragen, en geeft ook redenen waarom u economisch gezien beter zou kiezen voor het één of het andere.

Binnen dit project werd ook een oplijsting gemaakt van reeds bestaande tools die interessant zijn voor melkveehouders.

Onderstaand kan u de Routeplannertool (excel) en bijhorende handleiding terugvinden alsook een overzicht van de reeds bestaande tools. Vooraleer u aan de slag gaat met de Routeplannertool dient u een Open Solver te downloaden. Hoe dit moet, leest u in detail in de handleiding.

Dit project werd gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Logo demoprojecten

Gezonde klauwen op stal

Een goede klauwgezondheid bij melkvee is een absolute must voor een duurzame bedrijfsvoering met optimale producties. In het demonstratieproject ‘Gezonde klauwen op stal’ werd de klauwgezondheid op melkveebedrijven in beeld gebracht. De samenvattende brochure van dit project bevat informatie over het herkennen van koeien met klauwproblemen, de meest voorkomende klauwaandoeningen en praktische tips. De brochure kan je hieronder terugvinden.

Dit project werd gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verliep in samenwerking met KILTO vzw, KU Leuven campus Geel, PVL en DGZ.

Logo demoprojecten

Koesensor

Het Koesensorproject was gericht op de individuele opvolging van vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee. Dit werd gedaan aan de hand van online meetbare melkparameters. Er werd nagegaan hoe beschikbare commerciële sensoren efficiënter gebruikt kunnen worden. Ook onderzoek naar nieuwe sensortechnologie, zijnde een NIR-melksamenstellingssensor die online vet-, eiwit- en lactosegehalte meet in melk en een progesteronsensor maakten onderdeel uit van dit project.

Het opgerichte kennisplatform www.koesensor.be bevat heel wat informatie over technologie in de melkveehouderij. Melkveehouders kunnen er nog steeds terecht voor individueel advies en de laatste informatie over sensoren en andere relevante projecten.

Dit project werd gefinancierd vanuit het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek (nu VLAIO genoemd) en verloopt in samenwerking met KU Leuven en ILVO.

Logo VLAIO