Projecten gewasbescherming

Knolcyperus Westerlo 2019
knolcyperus

Lopende projecten

Automatische onkruidherkenning (knolcyperus) ter optimalisatie van landbouwteelten

In het kader van duurzaamheid wil men gewasbeschermingsmiddelen enkel aanbrengen op de plaats van het onkruid in de plaats van de klassieke volleveldse toepassing. Daarvoor moet de landbouwer zeer goed weten welke onkruiden er op zijn perceel groeien. Een inventarisatie van onkruiden met drones biedt veel kansen op dit vlak. Daarom focust dit project op het ontwikkelen van een model voor inventarisatie van onkruid in verschillende teelten. Door dronebeelden voor te leggen aan herkenningssoftware moet het mogelijk zijn om op grote schaal percelen in kaart te brengen. Hiervoor moet herkenningssoftware getraind worden en moeten de resultaten op een geïntegreerde manier worden weergegeven (via bijv. Watch-it Grow). In dit project richten we ons specifiek op het onkruid knolcyperus vanwege zijn problematische voorkomen. Knolcyperus kan op lange termijn een precursor zijn voor tal van andere onkruiden.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met PVL, en VITO.

Afgelopen projecten

Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend adviessysteem voor een betere beheersing van mycotoxinen in maiskuilen

Mycotoxinen worden meer en meer in verband gebracht met subklinische gezondheidsproblemen bij melkvee. De kans op mycotoxine-contaminatie van melkveerantsoenen is hoog gezien maïs-en graskuil en granen gevoelig zijn voor infecties met toxigene schimmels. Dit project wil de mycotoxine-contaminatie in melkveerantsoenen verlagen via het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend adviessysteem.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit VLAIO en verloopt in samenwerking met UGent en HOGent.

Logo VLAIO

 

 

 

 

Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden

Eén van de bedreigingen van de maïsteelt zijn ritnaalden. Ze knabbelen aan de wortels van de maïsplant en halen zo het leven uit de plant. Op Hooibeekhoeve brengen we momenteel de aanwezigheid van ritnaalden en hun soort in kaart. In een latere fase willen we komen tot beheersingsmaatregelen waarmee landbouwers, reeds voor de inzaai, de ritnaaldenschade op perceelsniveau kunnen inschatten.

Dit project wordt gesubsidieerd door VLAIO en verloopt in samenwerking met de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW), Inagro en ILVO.

Logo VLAIO