Meer groen voor uw stad of gemeente?

Boom in een straat

Groenelementen, hoe klein (bv. stadstuin) of hoe groot ook (bv. parken) zijn altijd bewust gepland. Ze vervullen in eerste instantie een mensgerichte functie. In het natuurbeheer daarentegen heeft men uitsluitend te maken met spontane processen, al of niet onder invloed van beheer.

Toch is de grens tussen natuur en cultuur soms erg vaag, want in de meeste artificiële habitats zoals bv. bloemperken, vestigen zich vaak ongewild en op een spontane manier verschillende organismen zoals wilde planten, insecten…

De laatste decennia gaat er in het groenbeheer meer aandacht naar natuurlijke processen, naar een meer milieuvriendelijk beheer waar pesticiden vermeden worden, waar groenafval hergebruikt wordt en waar standplaatsgeschikte al dan niet inheemse begroeiingen naar voren worden geschoven.

Pulhof
Pulhof in Wijnegem

Groen heeft invloed op het stadsklimaat: het matigt temperatuurextremen, filtert stof… Groen heeft een positief effect op de gezondheid: het zet aan tot bewegen en heeft een positieve invloed op onze mentale gezondheid… ook voor biodiversiteit is groen van groot belang. Steden hebben over het algemeen een veel hogere rijkdom aan plant- en diersoorten dan het landelijk gebied met weliswaar een aandeel aan al dan niet gewenste exotische soorten. Groen vormt een ankerplaats voor biodiversiteit in de stedelijke omgeving.

De provincie Antwerpen biedt ondersteuning bij de inventarisatie van het openbaar groen en uitwerking van een duurzaam beheer voor dit groen (door de groenvisieverschillende types beheerplannen ...)

Kwaliteitslabels