Hessepoelbos

Hessepoelbos banner
Het Hessepoelbos in Kontich

 

In het najaar van 2010 kon de provincie starten met de verlegging en de opwaardering van de Hessepoelbeek op eigendom van de gemeente. Deze realisatie biedt een oplossing voor de wateroverlast die zich in het verleden manifesteerde. De Hessepoelbeek vormde immers al jaren een knelpunt voor de waterhuishouding van Waarloos, in het bijzonder ter hoogte van zaal Berkenhof. De gemeente was al langer vragende partij om de lange overwelving met te kleine buizen uit te breken en de waterloop hermeanderend in open bedding te verleggen. Het was echter pas door samenwerking met de provincie dat de plannen uiteindelijk gerealiseerd konden worden. Aangezien het afvalwater van het Berkenhof nog in de Hessepoelbeek terecht kwam, moest eerst de riolering afgekoppeld worden naar nabijgelegen collectoren.

Bruin zandoogje
Bruin zandoogje

Waardevolle natuur

De omgeving van de Hessepoelbeek te Kontich vormt al van oudsher een biologisch waardevol kleinschalig landschap. Hooi- en graslanden, bomenrijen en loofbossen wisselen elkaar af en er komen ook unieke gras-, planten- en bloemensoorten voor (Rood zwenkgras, Echte koekoeksbloem en Echt duizendguldenkruid, …). De aanwezigheid van het Bruin zandoogje duidt er op dat de landschapskwaliteit in dit gebied zeer goed is. De heropwaardering van de Hessepoelbeek als natuurverbindingselement was dan ook wenselijk. Maar niet alleen de biologisch waardevolle omgeving van de Hessepoelbeek zelf was van belang, ook met de noden van de lokale jeugd die er geregeld komt spelen, moest rekening gehouden worden.  

Spelende kinderen in het Hessepoelbos
Een avontuurlijk speelbos

Ruimte voor water en jeugd

De Hessepoelbeek werd meanderend aangelegd, met flauwe oevers en afwisselende breedtes, zodat bijkomende waterbuffering en een ecologische meerwaarde werden gerealiseerd. Na de verlegging van de Hessepoelbeek kreeg ook het speelbos een opfrisbeurt. Met de uitgegraven grond werden speelheuvels aangelegd voor de jeugdbeweging die daar haar thuisbasis heeft. De heraanleg van de Hessepoelbeek creëert duidelijk mogelijkheden voor mens en natuur. Dankzij de meanderende waterloop wordt wateroverlast voorkomen en tegelijkertijd wordt het Hessepoelbos nog versterkt in zijn waarde als groene long voor Waarloos.