Werken aan een waterloop

De ingrepen aan de waterloop die je wil uitvoeren - zoals een overwelving, oeverversteviging of verlegging - moet je zo precies mogelijk omschrijven. Voeg ook duidelijke plannen toe, met extra aandacht voor afmetingen, afstanden en een exacte plaatsaanduiding. Om in te schatten hoe we je project beoordelen, lees je best eerst het provinciale beleidskader wateradvies.

Omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van werken aan een geklasseerde waterloop heb je steeds een omgevingsvergunning nodig. In de meeste gevallen zul je die moeten aanvragen bij je lokaal bestuur, maar soms is de provincie of de Vlaamse overheid bevoegd. Bij twijfel neem je best voorafgaand contact op met de bevoegde dienst van je lokaal bestuur of met de dienst Omgevingsvergunningen van de provincie.

Je doet je aanvraag voor machtiging van werken aan de waterloop via het omgevingsloket. De vereiste documenten vul je in en voeg je toe. De vergunningverlenende overheid vraagt ons om advies over de omgevingsvergunning. De machtiging voor de werken aan de waterloop geven we met ons advies en die wordt in de omgevingsvergunning bekrachtigd.

Per type werk gelden bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden die bij de afgeleverde (omgevings)vergunning moeten worden nageleefd. Je kunt de algemene voorwaarden hieronder downloaden. De bijzondere voorwaarden zullen per werk specifiek opgelegd worden bij de behandeling van de aanvraag.

Opgelet: wanneer de omgevingsvergunning geweigerd werd, is er geen machtiging voor de werken aan de waterloop, ook al gaven wij een positief advies! Omgekeerd is er ook geen machtiging wanneer wij een negatief advies gaven, ons advies niet (tijdig) werd bezorgd of niet (volledig) werd overgenomen in de omgevingsvergunning. In die gevallen moet je afzonderlijk bij de provincie een machtiging aanvragen voor de werken aan de waterloop. Dat doe je door het aanvraagformulier samen met de nodige bijlagen te mailen naar diw@provincieantwerpen.be. Je bezorgt de aanvraag in afzonderlijke bestanden, één voor het machtigingsformulier en één voor elke bijlage. Die bestanden geef je een betekenisvolle naam. Vermeld in de aanvraag ook zeker het nummer van de omgevingsvergunning.

Verlegging waterlopen

De verlegging van een waterloop is een bijzonder werk met specifieke gevolgen. Er moet immers een grondoverdracht gebeuren tussen de provincie en de aangelande. Hoe dit in zijn werk gaat en waar je op moet letten, lees je in de nota verlegging waterlopen.

Lozing bemalingswater

Voor het uitvoeren van werken kan het nodig zijn om tijdelijk de grondwaterspiegel plaatselijk te verlagen. Het opgepompte water mag je niet zomaar in de riolering lozen. Ook lozen in oppervlaktewater is niet de eerste optie.

Je moet zoveel mogelijk inzetten op infiltratie in de directe omgeving. Kan dit niet of onvoldoende dan moet je eerst hergebruik van het opgepomte water uitgebreid bekijken. Pas in laatste instantie kan lozing van het water in aanmerking komen. Hiervoor heb je steeds de toelating nodig van de waterloop- of rioolbeheerder. Lozing op een riolering kan bovendien enkel wanneer er geen oppervlaktewater aanwezig is binnen een straal van 200 meter.

Hieronder vind je de standaardvoorwaarden voor lozing van bemalingswater in waterlopen die de provincie Antwerpen beheert. Voor projecten die aan deze voorwaarden voldoen verleent de provincie stilzwijgend goedkeuring. Voor afwijkingen moet je een afzonderlijk advies aanvragen.

Bij de start van een bemaling met lozing op of in de nabijheid van een waterloop van 2de categorie moet je steeds de dienst Integraal Waterbeleid (DIW) verwittigen. Hiervoor stuur je een mail naar diw@provincieantwerpen.be met daarin de locatie, de naam van de waterloop en de geschatte duurtijd van de lozing.

Contacteer ons

Heb je vragen hierover? In het kaartje hieronder vind je de contactpersonen voor jouw regio.