Werken aan een waterloop

Gemachtigd door de provincie

Als waterloopbeheerder is provincie Antwerpen bevoegd om ingrepen aan haar waterlopen te machtigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overwelving of taludversterking, maar ook om een verlegging van de waterloop. Hieronder vind je aanvraagformulieren om in te vullen. De ingreep aan de waterloop moet je zo precies mogelijk omschrijven in je dossier, anders zal je een negatief advies krijgen. Ook volledigheid (duidelijke plannen, afmetingen, afstanden) en een exacte plaatsaanduiding zijn onontbeerlijk. Via de aanstiplijst hieronder kun je terugvinden welke zaken er allemaal in het dossier moeten zitten. Om in te schatten hoe we je project beoordelen, lees je best eerst het provinciaal beleidskader.

Per type werk gelden bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden die bij de afgeleverde (omgevings)vergunning moeten worden nageleefd. Je kunt de algemene voorwaarden hieronder downloaden. De bijzondere voorwaarden zullen per werk specifiek opgelegd worden bij de behandeling van de aanvraag.

Omgevingsvergunning

Heb je een omgevingsvergunning nodig voor de uit te voeren werken? Of maken ze deel uit van een project dat omgevingsvergunningsplichtig is? Dan vraag je de machtiging voor werken aan de waterloop mee aan via het omgevingsloket. De vereiste documenten vul je in en voeg je toe. De vergunningverlenende overheid vraagt ons om advies over de omgevingsvergunning. De machtiging voor de werken aan de waterloop geven we met ons advies en die wordt in de omgevingsvergunning bekrachtigd. Let wel: wanneer de omgevingsvergunning geweigerd werd is er geen machtiging voor de werken aan de waterloop, ook al gaven wij een positief advies. Ook wanneer wij een negatief advies gaven, of ons advies niet (tijdig) werd bezorgd, of niet (volledig) werd overgenomen in de omgevingsvergunning, is er geen machtiging. In dat geval moet je afzonderlijk bij de provincie een machtiging aanvragen voor de werken aan de waterloop. 

Afzonderlijke machtiging

Als je geen omgevingsvergunning nodig hebt voor de werken, of onze machtiging ontbrak in de omgevingsvergunning, dan moet je een afzonderlijk machtiging aanvragen bij de provincie. Dat doe je door het aanvraagformulier samen met de nodige bijlagen te mailen naar diw@provincieantwerpen.be. Je bezorgt de aanvraag in afzonderlijke bestanden, één voor het machtigingsformulier en één voor elke bijlage. Die bestanden geef je een betekenisvolle naam.

Verlegging waterlopen

De verlegging van een waterloop is een bijzonder werk met specifieke gevolgen. Er moet immers een grondoverdracht gebeuren tussen de provincie en de aangelande. Hoe dit in zijn werk gaat en waar je op moet letten, lees je in de nota verlegging waterlopen.

Lozing bemalingswater

Voor het uitvoeren van werken kan het nodig zijn om tijdelijk de grondwaterspiegel plaatselijk te verlagen. Het opgepompte water mag je niet zomaar in de riolering lozen. Ook lozen in oppervlaktewater is niet de eerste optie.

Je moet zoveel mogelijk inzetten op infiltratie in de directe omgeving. Kan dit niet of onvoldoende dan moet je eerst hergebruik van het opgepomte water uitgebreid bekijken. Pas in laatste instantie kan lozing van het water in aanmerking komen. Hiervoor heb je steeds de toelating nodig van de waterloop- of rioolbeheerder. Lozing op een riolering kan bovendien enkel wanneer er geen oppervlaktewater aanwezig is binnen een straal van 200 meter.

Hieronder vind je de standaardvoorwaarden voor lozing van bemalingswater in waterlopen die provincie Antwerpen beheert. Voor projecten die aan deze voorwaarden voldoen verlenen wij stilzwijgend goedkeuring. Voor afwijkingen moet je een afzonderlijk advies aanvragen. Bij de start van een bemaling met lozing op of in de nabijheid van een waterloop van 2de categorie moet je wel steeds de dienst Integraal Waterbeleid (DIW) verwittigen. Hiervoor stuur je een mail naar diw@provincieantwerpen.be met daarin de locatie, de naam van de waterloop en de geschatte duurtijd van de lozing.

Bijlagen

Algemene documenten

Aanvraagformulieren

Algemene voorwaarden gewone werken

Algemene voorwaarden bijzondere werken

Nota verlegging waterlopen