Beleidskader wateradviezen

Krijtlijnen voor een gunstig wateradvies

Wanneer je stedenbouwkundige handelingen uitvoert, kunnen die gevolgen hebben voor het watersysteem. Daarom moet bij de behandeling van een omgevingsvergunningsaanvraag een wateradvies opgemaakt worden. Dat is de taak van de beheerder van de geklasseerde waterloop waarnaar het perceel afstroomt. Meestal is dat de provincie Antwerpen, want die heeft veruit de meeste waterlopen in beheer.

Om adviesvragers en vergunningverleners te verduidelijken hoe we dossiers beoordelen en aan welke criteria die minstens moeten voldoen, lanceerde de provincie in 2020 een beleidskader wateradviezen.

Naar aanleiding van de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater en vanwege voortschrijdende beleidsinzichten is dit beleidskader in 2023 grondig bijgewerkt.

Beleidskeuzes voor een klimaatveiligere provincie

In het nieuwe beleidskader geven we ook duiding bij nieuwe beleidskeuzes ten gevolge van een veranderend klimaat en bij de geldende regelgeving. Door hemelwater zoveel mogelijk op te houden aan de bron verminderen we zowel de kans op wateroverlast als de impact van droogte. Zo gaan we voluit voor een klimaatveiligere provincie!

Met de krijtlijnen die we uittekenen in het nieuwe beleidskader zorgen we voor beter onderbouwde, completere en duidelijkere aanvraagdossiers die een klimaatbestendige watertoets doorstaan. En daar winnen we allemaal bij.

Lees voor je een project indient op het omgevingsloket het beleidskader goed na. De bijbehorende checklist helpt je de juiste documenten bij je aanvraag te voegen. Is je aanvraag in overeenstemming met het beleidskader en de checklist? Dan is de kans groot dat je een gunstig wateradvies krijgt.

Opgelet: binnenkort publiceren we ook een bijgewerkte versie van de checklist. Voolopig kun je de oude nog gebruiken.